รวมพลังคนไทยไม่โกง

ผู้อำนวยการสำนักงาน


พระราชปริยัติบัณฑิต

เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (ธ)พระศรีพัชโรดม

เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (ม)นายสืบศักดิ์  เอี่ยมวิจารณ์ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์


นายอัครชัย ได้ผลธัญญา

ผู้อำนวยการ

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์

งานสำนักพุทธฯ

Home


ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมโครงการ ไหว้พระ  ๙  วัด และปิดทองลูกนิมิต ส่งท้ายปีเก่า  ๕๗  ต้อนรับปีใหม่  ๕๘  จังหวัดเพชรบูรณ์             วันอาทิตย์ที่  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๗  สำรองที่นั่งได้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ โทร ๐๕๖ - ๗๑๓๑๗๔ - ๕  แฟกซ์  ๐๕๖ - ๗๑๑๘๒๔  ลงทะเบียนเวลา ๐๗.๐๐  น. ณ วัดมหาธาตุ(พระอารามหลวง) รับจำนวนจำกัดเพียง  ๒๐๐  ท่านเท่านั้น


 


เมื่อวันที่  ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  นางศิริพร  เรืองวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมคณะข้าราชการ ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์และมีพิธีเปิดสนามสอบ ณ วัดมหาธาตุ(พระอารามหลวง) อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพรัตนกวี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน พระเดชพระคุณพระพิศาลพัชรกิจ เจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ พระศรีพัชโรดม รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ พระเถระ เข้าร่วมพิธีเปิดสนามสอบ


 


เมื่อวันอังคารที่  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  นางศิริพร  เรืองวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดสภากาแฟเพื่อสร้างความคุ้นเคย เวลา  ๐๗.๐๐  น.  ณ  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(หนองนารี) อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณฺ์ โดยมีนายบัณทิต  เทวีทิวารักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน นายคณีธิป  บุณยเกตุ รองผู้ว่าฯ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้นำท้องถิ่น ข้าราชการ ลูกจ้าง ตัวแทนบริษัท ผู้จัดการธนาคารต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟในครั้งนี้


 


เมื่อวันศุกร์ที่  ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๕๗  เวลา  ๑๓.๐๐  น.  คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์ และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์จัดพิธีประทานป้าย“หมู่บ้านรักษาศีล ๕ โรงเรียนรักษาศีล ๕ และหน่วยงานรักษาศีล ๕” ตามโครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดเพชรบูรณ์  ณ  หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองฯ  จังหวัดเพชรบูรณ์  โดยมีท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช     เป็นองค์ประธานฯ


 


เมื่อวันที่  ๑๙  กันยายน  ๒๕๕๗  นางศิริพร  เรืองวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ ข้าราชการเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการขุดสระน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัยและต้านภัยแล้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๘๒  พรรษา  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๗ 

 


เมื่อวันที่  20  สิงหาคม  2557  นางศิริพร  เรืองวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ นำคณะข้าราชการ และลูกจ้าง ออกหน่วยบริการประชาชนเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" และรับสมัครฯ


 

เว็บไซต์สำนักพุทธจังหวัด

เว็บสำนักพุทธฯส่วนกลาง Untitled Document


เว็บสำนักพุทธฯจังหวัด Untitled Document

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว 2013-06-21 04:53:58 เครือวัลย์ ทองบุ วัดสำคัญของจังหวัด
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว หมู่บ้านทางแดง ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ...
1073 0

วัดไพรสณฑ์ศักดาราม 2009-11-12 07:37:28 วิโรจน์ ไผ่ย้อย วัดสำคัญของจังหวัด
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม
 ประวัติวัดไพรสณฑ์ศักดาราม พระอารามหลวง            วัดไพรสณฑ์ศักดาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ...
10586 0

วัดช้างเผือก 2009-11-10 08:15:27 วิโรจน์ ไผ่ย้อย วัดสำคัญของจังหวัด
วัดช้างเผือก
 ประวัติวัดช้างเผือก           วัดช้างเผือก ตั้งอยู่เลขที่ 313 บ้านยางหัวลม หมู่ที่ ...
8893 0

แนะนำสถานที่ปฏิบัติธรรม

พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว 2010-02-17 03:56:45 วิโรจน์ ไผ่ย้อย สถานที่ปฏิบัติธรรม
พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว
พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว ถ.ชุมแพ-หล่มสัก บ้านทางแดง ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ...
3238 0

วัดวังชมภู 2010-02-17 03:23:51 วิโรจน์ ไผ่ย้อย สถานที่ปฏิบัติธรรม
วัดวังชมภู
วัดวังชมภูต.วังชมภู อ.เมืองฯ จ.เพชรบูรณ์ เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง สำหรับปฏิบัติธรรม ...
5545 0

วัดมหาธาตุ 2010-02-12 09:31:58 วิโรจน์ ไผ่ย้อย สถานที่ปฏิบัติธรรม
วัดมหาธาตุ
สถานที่ปฏิบัติธรรม วัดมหาธาตุ  ศาลาการเปรียญชั้น 2 สถานที่สัปปายะ หน้าพระบรมสารีริกธาตุ ...
2559 0

แนะนำเว็บไซต์


.........................................

..........................................

..........................................

..........................................


..........................................

..........................................


..........................................


.........................................


วัดสำคัญของจังหวัด

วัดมหาธาต จ.เพชรบูรณ์
ตั้งอยู่ที่ถนนนิกรบำรุง ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเพชรบูรณ์ มีเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์...

 
วัดไตรภูมิ
ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรรัตน์ เป็นวัดเก่าแก่ เป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธมหาธรรมราชา พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง...

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 71 บุคคลทั่วไป ออนไลน์