รวมพลังคนไทยไม่โกง

ผู้อำนวยการสำนักงาน


พระราชปริยัติบัณฑิต

เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (ธ)พระศรีพัชโรดม

เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (ม)นายสืบศักดิ์  เอี่ยมวิจารณ์ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์


นายอัครชัย ได้ผลธัญญา

ผู้อำนวยการ

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์

งานสำนักพุทธฯ

Home


เมื่อวันที่  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๗  นางศิริพร  เรืองวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมข้าราชการ ลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับมอบหมายภารกิจ จากจังหวัดเพชรบูรณ์


 


เมื่อวันที่  ๘  สิงหาคม  ๒๕๕๗  นางศิริพร  เรืองวงษ์ นำคณะข้าราชการ จัดโครงการฯ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดเพชรบูรณ์จัดโครงการปลูกต้นมเหสักข์ สักสยามมินทร์ ๔,๙๙๙ ต้น เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ


 


เมื่อวันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๕๗  คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์จัดพิธีเปิดโครงการขุดสระเก็บน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัยและต้านภัยแล้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๘๒  พรรษา  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๗     


 


เมื่อวันที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๗  นางศิริพร  เรืองวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา       จังหวัดเพชรบูรณ์  ข้าราชการ  เข้าร่วมการประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด จังหวัดเพชรบูรณ์ ภาค ๔     ประจำปีพุทธศักราช  ๒๕๕๗  ณ  วัดประชานิมิต  ตำบลท่าโรง  อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์   โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนดิลก เจ้าคณะภาค  ๔  เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต

 


วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา  ๑๖.๐๐  น.  จังหวัดเพชรบูรณ์จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗  ณ  วัดมหาธาตุ(พระอารามหลวง) อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

 

การพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางสิริกิติืพระบรมราชินีนาถ

ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แจ้งมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ มติที่ ๓๐๑/๒๕๕๗ เรื่องขอความเห็นชอบโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยกำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในวันอังคารที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. ส่วนกลางกำหนดจัด ณ อุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในมงคลวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์จึงขอความเมตตาพระคุณท่านแจ้งวัดในเขตปกครอง จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ในวันอังคารที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. โดยพร้อมเพรียงกัน พร้อมทั้งแจ้งผลการดำเนินให้สำนักงานพระพุทธศาสนาเพชรบูรณ์ทราบ ภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ เพื่อรวบรวมรายงายสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทราบ 

 

เว็บไซต์สำนักพุทธจังหวัด

เว็บสำนักพุทธฯส่วนกลาง Untitled Document


เว็บสำนักพุทธฯจังหวัด Untitled Document

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว 2013-06-21 04:53:58 เครือวัลย์ ทองบุ วัดสำคัญของจังหวัด
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว หมู่บ้านทางแดง ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ...
1074 0

วัดไพรสณฑ์ศักดาราม 2009-11-12 07:37:28 วิโรจน์ ไผ่ย้อย วัดสำคัญของจังหวัด
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม
 ประวัติวัดไพรสณฑ์ศักดาราม พระอารามหลวง            วัดไพรสณฑ์ศักดาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ...
10587 0

วัดช้างเผือก 2009-11-10 08:15:27 วิโรจน์ ไผ่ย้อย วัดสำคัญของจังหวัด
วัดช้างเผือก
 ประวัติวัดช้างเผือก           วัดช้างเผือก ตั้งอยู่เลขที่ 313 บ้านยางหัวลม หมู่ที่ ...
8893 0

แนะนำสถานที่ปฏิบัติธรรม

พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว 2010-02-17 03:56:45 วิโรจน์ ไผ่ย้อย สถานที่ปฏิบัติธรรม
พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว
พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว ถ.ชุมแพ-หล่มสัก บ้านทางแดง ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ...
3239 0

วัดวังชมภู 2010-02-17 03:23:51 วิโรจน์ ไผ่ย้อย สถานที่ปฏิบัติธรรม
วัดวังชมภู
วัดวังชมภูต.วังชมภู อ.เมืองฯ จ.เพชรบูรณ์ เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง สำหรับปฏิบัติธรรม ...
5545 0

วัดมหาธาตุ 2010-02-12 09:31:58 วิโรจน์ ไผ่ย้อย สถานที่ปฏิบัติธรรม
วัดมหาธาตุ
สถานที่ปฏิบัติธรรม วัดมหาธาตุ  ศาลาการเปรียญชั้น 2 สถานที่สัปปายะ หน้าพระบรมสารีริกธาตุ ...
2560 0

แนะนำเว็บไซต์


.........................................

..........................................

..........................................

..........................................


..........................................

..........................................


..........................................


.........................................


วัดสำคัญของจังหวัด

วัดมหาธาต จ.เพชรบูรณ์
ตั้งอยู่ที่ถนนนิกรบำรุง ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเพชรบูรณ์ มีเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์...

 
วัดไตรภูมิ
ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรรัตน์ เป็นวัดเก่าแก่ เป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธมหาธรรมราชา พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง...

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 214 บุคคลทั่วไป ออนไลน์