รวมพลังคนไทยไม่โกง

ผู้อำนวยการสำนักงาน


พระราชปริยัติบัณฑิต

เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (ธ)พระศรีพัชโรดม

เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (ม)นายสืบศักดิ์  เอี่ยมวิจารณ์ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์


นายอัครชัย ได้ผลธัญญา

ผู้อำนวยการ

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์

งานสำนักพุทธฯ

Home

เมื่อวันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  เวลา  ๑๒.๓๐ น. นางศิริพร  เรืองวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ นำคณะข้าราชการ ร่วมพิธีเปิดสอบบาลีสนามหลวงและตรวจเยี่ยมสนามสอบ ณ ศาลาการเปรียญ วัดมหาธาตุ (พระอารมหลวง) อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีพระเดชพระคุณพระราชสุตาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค ๔ เป็นประธานฯ พระเดชพระคุณพระเทพรัตนกวี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ พระปริยัติพัชราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดฯ พระศรีพัชโรดม รองเจ้าคณะอำเภอเมืองฯ พระเถระ และพระภิกษุ สามเณร ที่เข้าสอบถวายการต้อนรับ

 

เมื่อวันที่  14  กุมภาพันธ์  2557  คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์ และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ นางศิริพร  เรืองวงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด นำคณะข้าราชการและลูกจ้างเข้าร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชาและเป็นวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดของพระเดชพระคุณพระเทพรัตนกวี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์, เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ พระอารามหลวงซึ่งจัด ณ วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานฯ นายสุชาติ  ราษฎร์ดุษดี รองผู้ว่าฯ นางณัฎฐินีภรณ์  จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยมีกิจกรรมดังนี้

 


ไม่ทำชั่ว ทำแต่ความดี ทำจิตใจให้ผ่องใส

  วันมาฆบูชาเป็นวันที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานพระโอวาทสำคัญอันถือได้ว่าเป็นหัวใจของคำสอนในพระพุทธศาสนา คือ โอวาทปาฏิโมกข์ ในวันเพ็ญ (ขึ้น ๑๕ ค่ำ) เดือนสาม ดวงจันทร์โคจรมาเสวยมาฆฤกษ์ แต่ถ้าปีใดมี อธิกมาส คือ เดือนแปดสองแปด วันมาฆบูชาก็จะเลื่อนไปเป็นวันเพ็ญกลางเดือนสี่ เหตุการณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นที่ พระเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ รัฐมคธ ในปีแรกของการตรัสรู้ของพระพุทธองค์ คือ หลังจากตรัสรู้แล้วได้ ๙ เดือน ความประจวบกันพอดีของเหตุการณ์ในวันนี้ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่อัศจรรย์ มีสี่ประการคือ

 

เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางศิริพร  เรืองวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมคณะข้าราชการ และลูกจ้างเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายพระราชกุศลสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสวันสิ้นพระชนม์ ๑๐๐ วัน ณ ศาลาการเปรียญวัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบูรณ์

 

เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสำนักงานพระพทุธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดการประชุมสัมมนาพระสังฆาธิการและพระเลขานุการ ประจำปี ๒๕๕๗

 


เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางศิริพร  เรืองวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ นำคณะข้าราชการ ลูกจ้าง ร่วมมุทิตาสักการะพระเดชพระคุณพระธรรมวราลังการ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔,๕,๖,๗(ธ), เจ้าอาวาสวัดเพชรวราราม พระอารามหลวง  เนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิดอายุ ๘๕ ปี ณ ศาลาเจ้าฟ้า    วัดเพชรวราราม พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายวิเชียร  จันทรโณทัย            ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธาน

 

เว็บไซต์สำนักพุทธจังหวัด

เว็บสำนักพุทธฯส่วนกลาง Untitled Document


เว็บสำนักพุทธฯจังหวัด Untitled Document

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว 2013-06-21 04:53:58 เครือวัลย์ ทองบุ วัดสำคัญของจังหวัด
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว หมู่บ้านทางแดง ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ...
1073 0

วัดไพรสณฑ์ศักดาราม 2009-11-12 07:37:28 วิโรจน์ ไผ่ย้อย วัดสำคัญของจังหวัด
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม
 ประวัติวัดไพรสณฑ์ศักดาราม พระอารามหลวง            วัดไพรสณฑ์ศักดาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ...
10586 0

วัดช้างเผือก 2009-11-10 08:15:27 วิโรจน์ ไผ่ย้อย วัดสำคัญของจังหวัด
วัดช้างเผือก
 ประวัติวัดช้างเผือก           วัดช้างเผือก ตั้งอยู่เลขที่ 313 บ้านยางหัวลม หมู่ที่ ...
8893 0

แนะนำสถานที่ปฏิบัติธรรม

พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว 2010-02-17 03:56:45 วิโรจน์ ไผ่ย้อย สถานที่ปฏิบัติธรรม
พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว
พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว ถ.ชุมแพ-หล่มสัก บ้านทางแดง ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ...
3238 0

วัดวังชมภู 2010-02-17 03:23:51 วิโรจน์ ไผ่ย้อย สถานที่ปฏิบัติธรรม
วัดวังชมภู
วัดวังชมภูต.วังชมภู อ.เมืองฯ จ.เพชรบูรณ์ เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง สำหรับปฏิบัติธรรม ...
5545 0

วัดมหาธาตุ 2010-02-12 09:31:58 วิโรจน์ ไผ่ย้อย สถานที่ปฏิบัติธรรม
วัดมหาธาตุ
สถานที่ปฏิบัติธรรม วัดมหาธาตุ  ศาลาการเปรียญชั้น 2 สถานที่สัปปายะ หน้าพระบรมสารีริกธาตุ ...
2558 0

แนะนำเว็บไซต์


.........................................

..........................................

..........................................

..........................................


..........................................

..........................................


..........................................


.........................................


วัดสำคัญของจังหวัด

วัดมหาธาต จ.เพชรบูรณ์
ตั้งอยู่ที่ถนนนิกรบำรุง ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเพชรบูรณ์ มีเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์...

 
วัดไตรภูมิ
ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรรัตน์ เป็นวัดเก่าแก่ เป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธมหาธรรมราชา พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง...

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 68 บุคคลทั่วไป ออนไลน์