รวมพลังคนไทยไม่โกง

ผู้อำนวยการสำนักงาน


พระราชปริยัติบัณฑิต

เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (ธ)พระศรีพัชโรดม

เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (ม)นายสืบศักดิ์  เอี่ยมวิจารณ์ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์


นายอัครชัย ได้ผลธัญญา

ผู้อำนวยการ

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์

งานสำนักพุทธฯ

Home

เมื่อวันที่  21  มกราคม  2557  เวลา  18.00  น.  นางศิริพร  เรืองวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2557 โดยมีนายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน

 

เมื่อวันที่  17  มกราคม  2557  เวลา  08.00  น.  นางศิริพร  เรืองวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ นำคณะข้าราชการ และลูกจ้างฯ นำพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ  ณ  พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช  มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเพชรบูรณ์

 

เมื่อวันที่  13  มกราคม  2557  เวลา  12.30  น. นางศิริพร  เรืองวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์อ่านตราตั้งพระสังฆาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพรัตนกวี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์(ม) เป็นประธานมอบตราตั้งแก่พระสังฆาธิการ มีพระสงฆ์ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระสังฆาธิการ จำนวน  19  รูป ดังนี้

 

พระพรหมโมลี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เจ้าคณะภาค 5 กล่าวถึงความคืบหน้าการยกร่างประกาศคณะสงฆ์หนเหนือ พ.ศ. และระเบียบคณะสงฆ์หนเหนือว่าด้วยการห้ามพระภิกษุ-สามเณรขับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ พ.ศ..ว่า จากการประชุมเจ้าคณะปกครองหนเหนือ โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เมื่อวันที่ 8 มกราคมที่ผ่านมา ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบหลักการในร่างประกาศดังกล่าวแล้ว แต่ให้ไปปรับเนื้อหาบางคำในร่างประกาศคณะสงฆ์หนเหนือห้ามพระภิกษุ-สามเณรขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ พ.ศ... และระเบียบคณะสงฆ์หนเหนือ ว่าด้วยการห้ามพระภิกษุ-สามเณรขับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ พ.ศ...

 "ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาในส่วนของประเภทยานพาหนะ ที่มีการระบุถึง รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เป็น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และ/หรือ พาหนะอื่นๆ อันไม่เหมาะสมต่อสมณสารูป เนื่องจากพระสงฆ์ไม่สมควรที่จะขับพาหนะทุกประเภท แต่การพายเรือบิณฑบาตก็ยังคงสามารถทำได้ตามปกติ ในขณะเดียวกัน สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ มีดำริเพิ่มเติมว่า ในระเบียบบางข้อมีข้อยกเว้น ซึ่งไม่ควรมี ต้องมีการแก้ไขคำให้เป็นข้อห้ามเพียงอย่างเดียว เพราะพระสงฆ์ สามเณรไม่มีสิทธิที่จะขับพาหนะทุกประเภท ยกเว้นในยามฉุกเฉินจริงๆหรือเหตุจำเป็นภายในวัด เช่น เจ็บป่วยกะทันหันไม่มีญาติโยม เป็นต้น หากกรณีอื่นๆถือว่า มีความผิดตามระเบียบ" พระพรหมโมลี กล่าว

 พระพรหมโมลี กล่าวว่า ส่วนในเรื่องโทษนั้น ที่ประชุมยืนยันตามร่างระเบียบดังกล่าว โดยภาคทัณฑ์ห้ามทำเรื่องเสนอเลื่อนสมณศักดิ์เป็นเวลา 3 ปี การพิจารณาความดีความชอบต่างๆ ในสายการปกครองต่างๆ หรือ หากกระทำซ้ำซากจนไม่สามารถตักเตือนได้ ก็อาจจะลงโทษจนถึงขั้น ขับจากวัด หรือให้ขาดจากความเป็นพระ เป็นต้น นอกจากนี้ ในส่วนท้ายของระเบียบ ยังได้มีการระบุไว้ว่า พระภิกษุ สามเณร หรือพระสังฆาธิการใดขับขี่ยานพาหนะ

แต่มิได้สังกัดคณะสงฆ์หนเหนือ ให้เจ้าคณะตำบลเจ้าของพื้นที่จัดทำบันทึกพร้อมบันทึกภาพถ่ายของพระภิกษุสามเณรที่กระทำผิด รายงานตามลำดับชั้นถึงเจ้าคณะภาค เพื่อแจ้งต่อไปยังเจ้าคณะภาคที่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร รูปนั้นสังกัดอยู่ เพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมด้วย อย่างไรก็ตาม ร่างประกาศและระเบียบนี้ จะนำฉบับแก้ไขคำมาเข้าที่ประชุมอีกครั้ง เพื่อเสนอให้สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ลงนามประกาศใช้คาดว่า ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 นี้ และคาดว่าสามารถนำไปบังคับใช้ได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์เช่นกัน

 ที่มา ข่าวมติชน

 

เมื่อวันที่่  ๓  มกราคม  ๒๕๕๗  นางศิริพร  เรืองวงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ นำคณะข้าราชการ และลูกจ้าง เข้าขอพรจากนายวิเชียร  จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  นายสุชาติ  ราษฎร์ดุษดี  รองผู้ว่าฯ  และนายคณีธิป  บุณยเกตุ  รองผู้ว่าฯ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗

 

เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์จัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่  ทำบุญตักบาตร  ประจำปี๒๕๕๗  ณ  หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ โดยมีพระเดชพระคุณพระราชปริยัติบัณฑิต             เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์(ธ) กล่าวสัมโมทนียกถา  นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน

 

เว็บไซต์สำนักพุทธจังหวัด

เว็บสำนักพุทธฯส่วนกลาง Untitled Document


เว็บสำนักพุทธฯจังหวัด Untitled Document

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว 2013-06-21 04:53:58 เครือวัลย์ ทองบุ วัดสำคัญของจังหวัด
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว หมู่บ้านทางแดง ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ...
1074 0

วัดไพรสณฑ์ศักดาราม 2009-11-12 07:37:28 วิโรจน์ ไผ่ย้อย วัดสำคัญของจังหวัด
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม
 ประวัติวัดไพรสณฑ์ศักดาราม พระอารามหลวง            วัดไพรสณฑ์ศักดาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ...
10587 0

วัดช้างเผือก 2009-11-10 08:15:27 วิโรจน์ ไผ่ย้อย วัดสำคัญของจังหวัด
วัดช้างเผือก
 ประวัติวัดช้างเผือก           วัดช้างเผือก ตั้งอยู่เลขที่ 313 บ้านยางหัวลม หมู่ที่ ...
8893 0

แนะนำสถานที่ปฏิบัติธรรม

พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว 2010-02-17 03:56:45 วิโรจน์ ไผ่ย้อย สถานที่ปฏิบัติธรรม
พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว
พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว ถ.ชุมแพ-หล่มสัก บ้านทางแดง ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ...
3238 0

วัดวังชมภู 2010-02-17 03:23:51 วิโรจน์ ไผ่ย้อย สถานที่ปฏิบัติธรรม
วัดวังชมภู
วัดวังชมภูต.วังชมภู อ.เมืองฯ จ.เพชรบูรณ์ เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง สำหรับปฏิบัติธรรม ...
5545 0

วัดมหาธาตุ 2010-02-12 09:31:58 วิโรจน์ ไผ่ย้อย สถานที่ปฏิบัติธรรม
วัดมหาธาตุ
สถานที่ปฏิบัติธรรม วัดมหาธาตุ  ศาลาการเปรียญชั้น 2 สถานที่สัปปายะ หน้าพระบรมสารีริกธาตุ ...
2559 0

แนะนำเว็บไซต์


.........................................

..........................................

..........................................

..........................................


..........................................

..........................................


..........................................


.........................................


วัดสำคัญของจังหวัด

วัดมหาธาต จ.เพชรบูรณ์
ตั้งอยู่ที่ถนนนิกรบำรุง ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเพชรบูรณ์ มีเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์...

 
วัดไตรภูมิ
ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรรัตน์ เป็นวัดเก่าแก่ เป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธมหาธรรมราชา พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง...

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 109 บุคคลทั่วไป ออนไลน์