รวมพลังคนไทยไม่โกง

ผู้อำนวยการสำนักงาน


พระราชปริยัติบัณฑิต

เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (ธ)พระศรีพัชโรดม

เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (ม)นายสืบศักดิ์  เอี่ยมวิจารณ์ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์


นายอัครชัย ได้ผลธัญญา

ผู้อำนวยการ

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์

งานสำนักพุทธฯ

Home

เมื่อวันที่ ๑ - ๒ พฤศจิกายน 2556 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยนายวิเชียร  ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณวัดมหาธาตุ พระอารามหลวง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

 


 

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556 เวลา 15.30 น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์จัดพิธีถวายน้ำสรงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ ศาลาเจ้าฟ้า วัดเพชรวราราม(พระอารามหลวง) ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

 

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556 นายสมบัติ  คุ้มชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้ากราบสักการะขอพรจากพระเดชพระคุณพระธรมวราลังการ เจ้าอาวาสวัดเพชรวราราม พระอารามหลวง

 

เข็มที่ระลึกงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

๓ ตุลาคม ๒๕๕๖

                                 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชันษา ๑๐๐ ปี ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้จัดทำเข็มที่ระลึกงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ เพื่อจำหน่ายโดยนำเงินรายได้สมทบมูลนิธิ "สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร" 

ความหมายของเข็มที่ระลึกฯ

เข็มที่ระลึกงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ มีลักษณะชุบทองลงยา ขนาดประมาณ ๔ เซนติเมตร ด้านหน้าเป็นอักษรพระนาม "ญสส" ย่อมาจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ภายใต้เศวตฉัตร ๓ ชั้น อันเป็นเครื่องยศสมณศักดิ์สำหรับสมเด็จพระสังฆราช มีรูปช้างไอยราวัตขนาบ ๒ ข้าง หมายถึงทรงอุบัติในสกุลคชวัตร ด้านล่างผูกเป็นแพรแถบมีข้อความอักษรสีทองว่า "การฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี" ส่วนด้านหลังจารึกตราประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบรรจุในกล่องสีเหลืองทอง ฝากล่องด้านนอกเป็นลายเส้นแบบเข็มที่ระลึกสีขาวเงิน ส่วนด้านในจารึกข้อความว่า "เข็มที่ระลึกงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖"

เข็มที่ระลึกงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ได้ผ่านการประกอบพิธีมังคลาภิเษกเพื่อเป็นพุทธคุณและเป็นสิริมงคล ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีมังคลาภิเษกเข็มที่ระลึกในวันจันทร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร

เข็มที่ระลึกงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ราคา ๓๐๐ บาท จึงขอเชิยชวนประชาชนร่วมเป็นเจ้าภาพของเข็มที่ระลึกที่มีคุณค่าด้วยพุทธคุณทั้งปวงเหมาะแก่การมีประดับไว้สำหรับบูชาและเป็นสิริมงคลรวมทั้งเป็นอรุสรณ์แห่งความทรงจำในการร่วมบำเพ็ญพระกุศล โดยสั่งซื้อเข็มที่ระลึกได้ตั้งแต่ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ณ สถานที่สั่งซื้อในวันเวลาราชการดังนี้

๑.สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ติดต่อสอบถามโทร ๐๒-๒๘๑๗๒๓๓

      ๒.สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานจังหวัดทุกจังหวัด

      ๓.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์

         โทร.๐๕๖-๗๑๓๑๗๔-๕  โทรสาร.๐๕๖-๗๑๑๘๒๔

รับเข็มที่ระลึกฯได้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กันยายนเป็นต้นไป

ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ 


 

เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๙.๐๐ น. คุณชญาดา ชุณหชัชวาลกุล  โรงเรียนพาณิชการเจ้าพระยา  รอบครัวชุณหชัชวาลกุล  คุณโสฬสชาติ แดงแสงส่ง และครอบครัว  ครอบครัวประเสริฐวิทย์  ท่านอัยการยิ่งกมล สัมฤทธิ์อุทัย  คุณนฤมล ปาลวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  คุณสมคิด ลิ่มสกุล และครอบครัว  ท่านฝ่าจ้าว ประเทศสิงคโปร์ นายสมบัติ  คุ้มชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศล สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

 

เว็บไซต์สำนักพุทธจังหวัด

เว็บสำนักพุทธฯส่วนกลาง Untitled Document


เว็บสำนักพุทธฯจังหวัด Untitled Document

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว 2013-06-21 04:53:58 เครือวัลย์ ทองบุ วัดสำคัญของจังหวัด
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว หมู่บ้านทางแดง ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ...
1074 0

วัดไพรสณฑ์ศักดาราม 2009-11-12 07:37:28 วิโรจน์ ไผ่ย้อย วัดสำคัญของจังหวัด
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม
 ประวัติวัดไพรสณฑ์ศักดาราม พระอารามหลวง            วัดไพรสณฑ์ศักดาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ...
10587 0

วัดช้างเผือก 2009-11-10 08:15:27 วิโรจน์ ไผ่ย้อย วัดสำคัญของจังหวัด
วัดช้างเผือก
 ประวัติวัดช้างเผือก           วัดช้างเผือก ตั้งอยู่เลขที่ 313 บ้านยางหัวลม หมู่ที่ ...
8893 0

แนะนำสถานที่ปฏิบัติธรรม

พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว 2010-02-17 03:56:45 วิโรจน์ ไผ่ย้อย สถานที่ปฏิบัติธรรม
พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว
พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว ถ.ชุมแพ-หล่มสัก บ้านทางแดง ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ...
3238 0

วัดวังชมภู 2010-02-17 03:23:51 วิโรจน์ ไผ่ย้อย สถานที่ปฏิบัติธรรม
วัดวังชมภู
วัดวังชมภูต.วังชมภู อ.เมืองฯ จ.เพชรบูรณ์ เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง สำหรับปฏิบัติธรรม ...
5545 0

วัดมหาธาตุ 2010-02-12 09:31:58 วิโรจน์ ไผ่ย้อย สถานที่ปฏิบัติธรรม
วัดมหาธาตุ
สถานที่ปฏิบัติธรรม วัดมหาธาตุ  ศาลาการเปรียญชั้น 2 สถานที่สัปปายะ หน้าพระบรมสารีริกธาตุ ...
2559 0

แนะนำเว็บไซต์


.........................................

..........................................

..........................................

..........................................


..........................................

..........................................


..........................................


.........................................


วัดสำคัญของจังหวัด

วัดมหาธาต จ.เพชรบูรณ์
ตั้งอยู่ที่ถนนนิกรบำรุง ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเพชรบูรณ์ มีเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์...

 
วัดไตรภูมิ
ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรรัตน์ เป็นวัดเก่าแก่ เป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธมหาธรรมราชา พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง...

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 99 บุคคลทั่วไป ออนไลน์