รวมพลังคนไทยไม่โกง

ผู้อำนวยการสำนักงาน


พระราชปริยัติบัณฑิต

เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (ธ)พระศรีพัชโรดม

เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (ม)นายสืบศักดิ์  เอี่ยมวิจารณ์ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์


นายอัครชัย ได้ผลธัญญา

ผู้อำนวยการ

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์

งานสำนักพุทธฯ

Home


เมื่อวันเสาร์ที่  ๓  ุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์จัดพิธีทำบุญตักบาตร งานบำเพ็ญพระกุศลครบ ๒ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  ณ  พระอุโบสถวัดเพชรวราราม(พระอารามหลวง)  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  

 


เมื่อวันที่  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๕๘  นายธัญเทพ  หมื่นยุทธ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง ให้การต้อนรับ นายสมชาย  สุรชาตรี ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมคณะกรรมการฯ ตามโครงการประเมินสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘


 


เมื่อวันที่  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๕๘  คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมถวายการต้อนรับ พระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค ๗ (ม) ประธานคณะกรรมการฯ พร้อมคณะกรรมการฯ ประชุมมอบนโยบายและตรวจประเมินการดำเนินงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา " หมู่้บานรักษาศีล ๕ " จังหวัดเพชรบูรณ์

 


เมื่อวันที่  ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  นายธัญเทพ  หมื่นยุทธ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมข้าราชการและลูกจ้าง ร่วมพิธีมอบพระสู่โรงเรียน โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพรัตนกวี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานสงฆ์  นายคณีธิป  บุณยเกตุ รองผู้ว่าฯ เป็นประธานฯ หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนโรงเรียนต่างๆ ในการนี้นายคณีธิป  บุณยเกตุ รองผู้ว่าฯได้เป็นประธานมอบป้ายโรงเรียนรักษาศีล ๕ ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

 


เมื่อวันที่  ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๕๗  เวลา  ๑๘.๐๐  น.  คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์จัดพิธีสวดนพเคราะห์ เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา โครงการสวดมนต์เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาศวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘


 


เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2557 นายธัญเทพ  หมื่นยุทธ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์จัดโครงการไหว้พระ 9 วัด ส่งท้ายปีเก่า 2557 ต้อนรับปีใหม่ 2558 จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 215 คน โดยมีรายชื่อวัดจำนวน 9 วัด ดังนี้


 

เว็บไซต์สำนักพุทธจังหวัด

เว็บสำนักพุทธฯส่วนกลาง Untitled Document


เว็บสำนักพุทธฯจังหวัด Untitled Document

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว 2013-06-21 04:53:58 เครือวัลย์ ทองบุ วัดสำคัญของจังหวัด
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว หมู่บ้านทางแดง ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ...
1074 0

วัดไพรสณฑ์ศักดาราม 2009-11-12 07:37:28 วิโรจน์ ไผ่ย้อย วัดสำคัญของจังหวัด
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม
 ประวัติวัดไพรสณฑ์ศักดาราม พระอารามหลวง            วัดไพรสณฑ์ศักดาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ...
10587 0

วัดช้างเผือก 2009-11-10 08:15:27 วิโรจน์ ไผ่ย้อย วัดสำคัญของจังหวัด
วัดช้างเผือก
 ประวัติวัดช้างเผือก           วัดช้างเผือก ตั้งอยู่เลขที่ 313 บ้านยางหัวลม หมู่ที่ ...
8893 0

แนะนำสถานที่ปฏิบัติธรรม

พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว 2010-02-17 03:56:45 วิโรจน์ ไผ่ย้อย สถานที่ปฏิบัติธรรม
พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว
พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว ถ.ชุมแพ-หล่มสัก บ้านทางแดง ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ...
3239 0

วัดวังชมภู 2010-02-17 03:23:51 วิโรจน์ ไผ่ย้อย สถานที่ปฏิบัติธรรม
วัดวังชมภู
วัดวังชมภูต.วังชมภู อ.เมืองฯ จ.เพชรบูรณ์ เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง สำหรับปฏิบัติธรรม ...
5545 0

วัดมหาธาตุ 2010-02-12 09:31:58 วิโรจน์ ไผ่ย้อย สถานที่ปฏิบัติธรรม
วัดมหาธาตุ
สถานที่ปฏิบัติธรรม วัดมหาธาตุ  ศาลาการเปรียญชั้น 2 สถานที่สัปปายะ หน้าพระบรมสารีริกธาตุ ...
2559 0

แนะนำเว็บไซต์


.........................................

..........................................

..........................................

..........................................


..........................................

..........................................


..........................................


.........................................


วัดสำคัญของจังหวัด

วัดมหาธาต จ.เพชรบูรณ์
ตั้งอยู่ที่ถนนนิกรบำรุง ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเพชรบูรณ์ มีเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์...

 
วัดไตรภูมิ
ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรรัตน์ เป็นวัดเก่าแก่ เป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธมหาธรรมราชา พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง...

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 169 บุคคลทั่วไป ออนไลน์