รวมพลังคนไทยไม่โกง

งานสำนักพุทธฯ

Home แบบฟอร์มใบสมัครโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"

จังหวัดเพชรบูรณ์ มีสถานศึกษา มหาวิยาลัยสงฆ์ สำนักเรียน สำนักปฏิบัติธรรม และองค์กร   เครือข่าย ดังต่อไปนี้

  • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   ห้องเรียนจังหวัดเพชรบูรณ์  จำนวน 1 แห่ง  3  สถานที่  คือ
  • ตั้งอยู่วัดไพรสณฑ์ศักดาราม ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จำนวน  1  ที่
  • ตั้งอยู่วัดประชานิมิต ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี  จำนวน  1  ที่
  • ตั้งอยู่วัดมหาธาตุ  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์  จำนวน  1  ที่


โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  จำนวน  4 แห่ง ได้แก่
        1.  โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดมหาธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
        2.  โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดาราม ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก
        3.  โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญวัดสระเกศ ตำบลสระเกศ อำเภอหล่มเก่า
        4.  โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญวัดประชานิมิต ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี  5  แห่ง
        1.  โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี วัดมหาธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
        2.  โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลีไพรสณฑ์ศักดาราม ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก
        3.  โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี วัดสระเกศ ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า
        4.  โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี วัดประชานิมิต ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี
        5.  โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี  วัดเพชรวราราม (ธรรมยุต) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

สำนักเรียนนักธรรมและธรรมศึกษา  13  แห่ง
        1.  สำนักเรียนวัดมหาธาตุ  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
        2.  สำนักเรียนวัดไพรสณฑ์ศักดาราม ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก
        3.  สำนักเรียนวัดศรีมงคล ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก
        4.  สำนักเรียนวัดสระเกศ ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า
        5.  สำนักเรียนวัดป่าเรไรทอง ตำบลวิเชียรบุรี อำเภอวิเชียรบุรี
        6.  สำนักเรียนวัดเพชราราม ตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่
        7.  สำนักเรียนวัดวารีวงษ์ ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน
        8.  สำนักเรียนวัดซับสมอทอด  ตำบลซับสมอทอด อำเภอบึงสามพัน
        9.  สำนักเรียนวัดศิริมงคล ตำบลโคกสะอาด อำเภอศรีเทพ
        10.  สำนักเรียนวัดอรัญญาวาส ตำบลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง
        11.  สำนักเรียนวัดเขาค้อพัฒนาราม ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ
        12.  สำนักเรียนวัดโคกมน ตำบลโคกมน อำเภอน้ำหนาว
        13.  สำนักเรียนวัดเพชรวราราม (ธรรมยุต) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

สถานที่ปฏิบัติธรรม/หน่วยอบรมประชาชน
        1.  สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด  5   แห่ง ดังนี้                                                                        

     -สำนักปฏิบัติธรรมวัดมหาธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์                                          

     -สำนักปฏิบัติธรรมวัดประชานิมิต ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี                                                

             -สำนักปฏิบัติธรรมวัดเขาค้อพัฒนาราม ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ                                            

            -สำนักปฏิบัติธรรมวัดน้ำวิ่ง ตำบลบ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่                                                    

            -สำนักปฏิบัติธรรมวัดสว่างอารมณ์ ตำบลหนองสว่าง อำเภอหล่มสัก

        2.  ศูนย์พัฒนาคุณธรรมประจำจังหวัด  1 แห่ง
        3.  ศูนย์พัฒนาคุณธรรมประจำอำเภอ   11 แห่ง
        4.  ศูนย์พัฒนาศาสนา (มจร.) 1  แห่ง ตั้งอยู่ที่ตำบลแคมป์สน  อำเภอเขาค้อ
        5.  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต 1 แห่ง ตั้งอยู่วัดวังชมพู(ธ) ตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
        6.  หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล  100 แห่ง

องค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา    ได้แก่

1.  พุทธสมาคมจังหวัดเพชรบูรณ์

        2.  ยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดเพชรบูรณ์

3.  สมาคมข้าราชการพระพุทธศาสนาสัมพันธ์                                                                            

4.  เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย สาขาจังหวัดเพชรบูรณ์

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2016 เวลา 10:08 น.)

 

คอมเมนต์  

 
#1 พระสมพร ญาณคุโณ วันที่ 30-08-2017 10:08 น.
อาตมต้องทราบ
1.กำหนดการรับสมัค รนีกศึกษาปริญญา ตรี ประจำปีการศึกษา 2560 เปิดรับสมัครตอน ไหน?
2.ค่าเทอม สาขาวิชารัฐศาสต ร์ วิชาเอกการบริหา รรัฐกิจ เท่าไหร่?
อ้างอิง
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

เว็บไซต์สำนักพุทธจังหวัด

เว็บสำนักพุทธฯส่วนกลาง Untitled Document


เว็บสำนักพุทธฯจังหวัด Untitled Document