รวมพลังคนไทยไม่โกง

งานสำนักพุทธฯ

Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ห้ามพระ-เณร ขับรถ ขี่มอไซค์ ประกาศใช้กุมภาพันธ์นี้

พระพรหมโมลี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เจ้าคณะภาค 5 กล่าวถึงความคืบหน้าการยกร่างประกาศคณะสงฆ์หนเหนือ พ.ศ. และระเบียบคณะสงฆ์หนเหนือว่าด้วยการห้ามพระภิกษุ-สามเณรขับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ พ.ศ..ว่า จากการประชุมเจ้าคณะปกครองหนเหนือ โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เมื่อวันที่ 8 มกราคมที่ผ่านมา ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบหลักการในร่างประกาศดังกล่าวแล้ว แต่ให้ไปปรับเนื้อหาบางคำในร่างประกาศคณะสงฆ์หนเหนือห้ามพระภิกษุ-สามเณรขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ พ.ศ... และระเบียบคณะสงฆ์หนเหนือ ว่าด้วยการห้ามพระภิกษุ-สามเณรขับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ พ.ศ...

 "ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาในส่วนของประเภทยานพาหนะ ที่มีการระบุถึง รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เป็น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และ/หรือ พาหนะอื่นๆ อันไม่เหมาะสมต่อสมณสารูป เนื่องจากพระสงฆ์ไม่สมควรที่จะขับพาหนะทุกประเภท แต่การพายเรือบิณฑบาตก็ยังคงสามารถทำได้ตามปกติ ในขณะเดียวกัน สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ มีดำริเพิ่มเติมว่า ในระเบียบบางข้อมีข้อยกเว้น ซึ่งไม่ควรมี ต้องมีการแก้ไขคำให้เป็นข้อห้ามเพียงอย่างเดียว เพราะพระสงฆ์ สามเณรไม่มีสิทธิที่จะขับพาหนะทุกประเภท ยกเว้นในยามฉุกเฉินจริงๆหรือเหตุจำเป็นภายในวัด เช่น เจ็บป่วยกะทันหันไม่มีญาติโยม เป็นต้น หากกรณีอื่นๆถือว่า มีความผิดตามระเบียบ" พระพรหมโมลี กล่าว

 พระพรหมโมลี กล่าวว่า ส่วนในเรื่องโทษนั้น ที่ประชุมยืนยันตามร่างระเบียบดังกล่าว โดยภาคทัณฑ์ห้ามทำเรื่องเสนอเลื่อนสมณศักดิ์เป็นเวลา 3 ปี การพิจารณาความดีความชอบต่างๆ ในสายการปกครองต่างๆ หรือ หากกระทำซ้ำซากจนไม่สามารถตักเตือนได้ ก็อาจจะลงโทษจนถึงขั้น ขับจากวัด หรือให้ขาดจากความเป็นพระ เป็นต้น นอกจากนี้ ในส่วนท้ายของระเบียบ ยังได้มีการระบุไว้ว่า พระภิกษุ สามเณร หรือพระสังฆาธิการใดขับขี่ยานพาหนะ

แต่มิได้สังกัดคณะสงฆ์หนเหนือ ให้เจ้าคณะตำบลเจ้าของพื้นที่จัดทำบันทึกพร้อมบันทึกภาพถ่ายของพระภิกษุสามเณรที่กระทำผิด รายงานตามลำดับชั้นถึงเจ้าคณะภาค เพื่อแจ้งต่อไปยังเจ้าคณะภาคที่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร รูปนั้นสังกัดอยู่ เพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมด้วย อย่างไรก็ตาม ร่างประกาศและระเบียบนี้ จะนำฉบับแก้ไขคำมาเข้าที่ประชุมอีกครั้ง เพื่อเสนอให้สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ลงนามประกาศใช้คาดว่า ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 นี้ และคาดว่าสามารถนำไปบังคับใช้ได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์เช่นกัน

 ที่มา ข่าวมติชน

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2014 เวลา 12:01 น.)

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

เว็บไซต์สำนักพุทธจังหวัด

เว็บสำนักพุทธฯส่วนกลาง Untitled Document


เว็บสำนักพุทธฯจังหวัด Untitled Document