รวมพลังคนไทยไม่โกง

งานสำนักพุทธฯ

Home ข่าวสำนักพุทธ พิธีอ่านตราตั้งพระสังฆาธิการ

เมื่อวันที่  13  มกราคม  2557  เวลา  12.30  น. นางศิริพร  เรืองวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์อ่านตราตั้งพระสังฆาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพรัตนกวี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์(ม) เป็นประธานมอบตราตั้งแก่พระสังฆาธิการ มีพระสงฆ์ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระสังฆาธิการ จำนวน  19  รูป ดังนี้


ตราตั้งเจ้าคณะตำบล

1.พระครูสังฆรักษ์สนอง  จิตฺตปญฺโญ  อายุ  58  พรรษา  29  วิทยฐานะนักธรรมชั้นเอก, ประกาศนียบัตรประโยค 1 - 2  วัดวังไทร  ตำบลคลองกระจัง  อำเภอศรีเทพ  จังหวัดเพชรบูรณ์  ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลคลองกระจัง

ตราตั้งรองเจ้าคณะตำบล

1.พระอธิการลิขิต  มหาปญฺโญ  อายุ  45  พรรษา  25  วิทยฐานะนักธรรมชั้นเอก  วัดเกาะแก้ววนาราม  ตำบลคลองกระจัง  อำเภอศรีเทพ  จังหวัดเพชรบูรณ์  ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะตำบลคลองกระจัง

2.พระครูใบฎีกาประจวบ  ชินวํโส  อายุ  64  พรรษา  10  วิทยฐานะนักธรรมชั้นเอก, ประกาศนียบัตรการบริหารการคณะสงฆ์  วัดโคกสะแกลาด  ตำบลศรีเทพ  อำเภอศรีเทพ  จังหวัดเพชรบูรณ์  ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะตำบลศรีเทพ-หนองย่างทอย เขต 2

ตราตั้งเจ้าอาวาส

1.พระครูพัชรธรรมรักขิต  รกฺขิตสีโล  อายุ  52  พรรษา  32  วิทยฐานะนักธรรมชั้นเอก, ปริญญาพุทธศาสตร์บัณฑิต  ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดตะกรุดหิน  ตำบลซับสมอทอด  อำเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์

2.พระมหาสหัสพัชกิ์  ปญฺญาวุฑฺโฒ  อายุ  41  พรรษา  22  วิทยฐานะนักธรรมเอก, เปรียญธรรม  4  ประโยค, ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต  ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดศรีมงคล  ตำบลนาเกาะ  อำเภอหล่มเก่า  จังหวัดเพชรบูรณ์

3.พระสายยันต์  จิรสุโภ  อายุ  71  พรรษา  12  วิทยฐานะนักธรรมชั้นตรี  ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพญาวัง  ตำบลพญาวัง  อำเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์

4.พระครูปลัดอานนท์  อคฺคธมฺโม  อายุ  54  พรรษา  12  วิทยฐานะนักธรรมชั้นเอก, ประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์  ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดหนองย่างทอย  ตำบลหนองย่างทอย  อำเภอศรีเทพ  จังหวัดเพชรบูรณ์

5.พระสนั่น  ฐิตปุญฺโญ  อายุ  76  พรรษา  11  วิทยฐานะนักธรรมชั้นตรี  ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดยางสามต้น  ตำบลภูน้ำหยด  อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์

6.พระโสภณ  สิริจนฺโท  อายุ  61  พรรษา  11  วิทยฐานะนักธรรมชั้นโท, ประกาศนีบัตรการบริหารการปกครองคณะสงฆ์  ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดวิมลประชาสรรค์  ตำบลศรีมงคล  อำเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์

7.พระจักรภัทร  จนฺทสาโร  อายุ  35  พรรษา  10  วิทยฐานะนักธรรมชั้นเอก, ประกาศนียบัตรการบริหารการปกครองคณะสงฆ์  ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดห้วยแล้ง  ตำบลนาเกาะ  อำเภอหล่มเก่า  จังหวัดเพชรบูรณ์

8.พระเทพมงคล  ปญฺญาวชิโร  อายุ  52  พรรษา  9  วิทยฐานะนักธรรมชั้นเอก, ประกาศนียบัตรการบริหารการปกครองคณะสงฆ์  ดำรงตำแหน่งวัดใหม่เทพประสิทธิ์  ตำบลภูน้ำหยด  อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์

9.พระมนตรี  มหานนฺโท  อายุ  42  พรรษา  6  วิทยฐานะนักธรรมชั้นเอก, ประกาศนียบัตรการบริหารการปกครองคณะสงฆ์  ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดชันพฤกษ์  ตำบลบ้านโคก  อำเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์

10.พระอธิวัฒน์  อภิวฑฺโน  อายุ  25  พรรษา  5  วิทยฐานะนักธรรมชั้นเอก, ประกาศนียบัตรการบริหารการปกครองคณะสงฆ์  ดำรงตำแหน่งวัดโนนสว่างอารมณ์  ตำบลบ้านโคก  อำเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์

11.พระภูชิต  ติกฺขปญฺโญ  อายุ  25  พรรษา  5  วิทยฐานะนักธรรมชั้นเอก, ปริญญาพุทธศาสตร์บัณฑิต  ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดภูน้ำหยด  ตำบลภูน้ำหยด  อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์

ตราตั้งรองเจ้าอาวาส

1.พระมหาสุนทร  ธีรธโร  อายุ  31  พรรษา  11  วิทยฐานะนักธรรมชั้นเอก, เปรียญธรรม  6  ประโยค, ปริญญาพุทธศาสตร์บัณฑิต  ดำรงตำแหน่งรองเจ้าอาวาสวัดสระเกศ  ตำบลหล่มเก่า  อำเภอหล่มเก่า  จังหวัดเพชรบูรณ์

ตราตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาส

1.พระวิรัตน์  ปริปุณฺโณ  อายุ  41  พรรษา  17  วิทยฐานะนักธรรมชั้นเอก, ประกาศนียบัตรการบริหารการปกครองคณะสงฆ์  ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประชานิมิต  ตำบลท่าโรง  อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์

2.พระปลัดสมภพ  มหาลาโภ  อายุ  29  พรรษา  10  วิทยฐานะนักธรรมชั้นเอก, ประกาศนียบัตรประโยค 1-2, ดปริญญาพุทธศาสตร์บัณฑิต ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ  ตำบลหล่มเก่า  อำเภอหล่มเก่า  จังหวัดเพชรบูรณ์

3.พระมหาอนันต์  จิตฺตสํวโร  อายุ  27  พรรษา  7  วิทยฐานะนักธรรมชั้นเอก, ปริญญาพุทธศาสตร์บัณฑิต  ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประชานิมิต  ตำบลท่าโรง  อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์

4.พระปลัดจักรี  อตฺตทนฺโต  อายุ  32  พรรษา  6  วิทยฐานะนักธรรมชั้นเอก, ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์  ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประชานิมิต  ตำบลภูน้ำหยด  อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 14 มกราคม 2014 เวลา 13:01 น.)

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

เว็บไซต์สำนักพุทธจังหวัด

เว็บสำนักพุทธฯส่วนกลาง Untitled Document


เว็บสำนักพุทธฯจังหวัด Untitled Document