รวมพลังคนไทยไม่โกง

งานสำนักพุทธฯ

Home ข่าวสำนักพุทธ ประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๕๗ ภาค ๔


เมื่อวันที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๗  นางศิริพร  เรืองวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา       จังหวัดเพชรบูรณ์  ข้าราชการ  เข้าร่วมการประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด จังหวัดเพชรบูรณ์ ภาค ๔     ประจำปีพุทธศักราช  ๒๕๕๗  ณ  วัดประชานิมิต  ตำบลท่าโรง  อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์   โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนดิลก เจ้าคณะภาค  ๔  เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต

พระเดชพระคุณพระเทพรัตนกวี  เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์  พระเดชพระคุณพระศรีพัชโรดม  รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบูรณ์  พระเถระ  นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานฝ่ายฆราวาส คณะหัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมการประชุมฯ  โดยมีรายละเอียดดังนี้เวลา  ๐๘.๐๐  น. ลงทะเบียน

เวลา  ๐๘.๓๐  น. เปิดการประชุมและบรรยายโดย นายวิเชียร  จันทรโณทัย

                        ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ บรรยายเรื่อง บทบาทและหน้าที่ของส่วนงาน                                 ราชการในจังหวัดเพชรบูรณ์กับการสนองงานคณะสงฆ์

เวลา  ๐๙.๐๐  น. พระธรรมรัตนดิลก เจ้าคณะภาค ๔ นำบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุม

                        และบรรยายพิเศษ

เวลา  ๑๐.๐๐  น. พระสุธีรัตนาภรณ์ เลขานุการเจ้าคณะภาค ๔

                        บรรยายเรื่อง อำนาจและหน้าที่พระสังฆาธิการในการสนองงานคณะสงฆ์

เวลา  ๑๒.๓๐  น. พระราชสุตาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค ๔

                        บรรยายเรื่อง บทบาทและหน้าที่ของพระสังฆาธิการในการดำเนินงาน

                        โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

เวลา  ๑๓.๓๐  น.     พระราชปัญญาเวที รองเจ้าคณะภาค ๔

                        บรรยายเรื่อง รบทบาทและหน้าที่ของพระสังฆาธิการในการจัดการศึกษาของ

                        คณะสงฆ์สู่ประชาคมเศษฐกิจอาเซียน

เวลา  ๑๔.๓๐  น. นางศิริพร  เรืองวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์                               บรรยายเรื่อง บทบาทและหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนา

                        จังหวัดเพชรบูรณ์กับการสนองงานคณะสงฆ์ในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

เวลา  ๑๕.๓๐  น. พระเทพรัตนกวี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์

                        บรรยายเรื่อง การปฏิบัติงานของพระสังฆาธิการในจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวปิด

                        การประชุมและนำบูชาพระรัตนตรัยแก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 07 สิงหาคม 2014 เวลา 17:08 น.)

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

เว็บไซต์สำนักพุทธจังหวัด

เว็บสำนักพุทธฯส่วนกลาง Untitled Document


เว็บสำนักพุทธฯจังหวัด Untitled Document