รวมพลังคนไทยไม่โกง

งานสำนักพุทธฯ

Home ข่าวกิจกรรมสำนักงาน พิธีประทานป้าย โครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"


เมื่อวันศุกร์ที่  ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๕๗  เวลา  ๑๓.๐๐  น.  คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์ และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์จัดพิธีประทานป้าย“หมู่บ้านรักษาศีล ๕ โรงเรียนรักษาศีล ๕ และหน่วยงานรักษาศีล ๕” ตามโครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดเพชรบูรณ์  ณ  หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองฯ  จังหวัดเพชรบูรณ์  โดยมีท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช     เป็นองค์ประธานฯ


พระธรรมวราลังการ  ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔,๕,๖,๗ (ธ) พระเทพรัตนกวี  เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ พระราชปริยัติบัณฑิต  เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (ธ) นายคณีธิป  บุณยเกตุ รองผู้ว่าฯ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายพนม  ศรศิลป์   ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายสมชัย  มาเสถียร  รองอธิบดีกรมป่าไม้ พล.ต.บรรเจิด  ฉางปูนทอง  ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ ๑ พล.ต.ไสว  พลการ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ พล.ต.ต.อภิชาติ  ศิริสิทธิ์   ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ นายคชาชาญ  มงคลเจริญ  รองกรรมการผู้จัดการสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ นางศิริพร  เรืองวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดต่างๆ ในเขตภาคเหนือและใกล้เคียง หัวหน้าส่วนราชการ คณะอุบาสก อุบาสิกา พุทธศาสนิกชนชาวเพชรบูรณ์ร่วมถวายการต้อนรับ โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้


กำหนดการ

เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

เป็นประธานพิธีประทานป้าย “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ โรงเรียนรักษาศีล ๕ และหน่วยงานรักษาศีล ๕”

ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา“หมู่บ้านรักษาศีล ๕”

จังหวัดเพชรบูรณ์

ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์

วันอังคารที่ ๒๘ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

*********************

เวลา ๑๑.๐๐ น.  -ส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน  ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เข้ารับป้ายรายงานตัวเข้ารับประทานป้าย

เวลา ๑๑.๓๐ น.  -คณะสงฆ์หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน  นักเรียน นักศึกษาพุทธศาสนิกชนพร้อมกันบริเวณมณฑลพิธี

เวลา ๑๒.๓๐ น.  -พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์  จำนวน ๑๐ รูป  ประจำอาสนสงฆ์พระเทพรัตนกวี  เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์/นายคณีธิป   บุณยเกตุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทน                               ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  เดินทางถึงบริเวณมณฑลพิธี

เวลา ๑๓.๐๐ น.  -เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช องค์ประธานในพิธีถึงบริเวณมณฑลพิธี

-จุดธูป-เทียนบูชาพระรัตนตรัย

-นางศิริพร  เรืองวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ กราบอาราธนาพระเถระและเรียนเชิญข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เข้าถวายสักการะ ตามลำดับ ดังนี้

๑.พระธรรมวราลังการ  ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔,๕,๖,๗ (ธ)

๒.พระเทพรัตนกวี  เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์

๓.พระราชปริยัติบัณฑิต  เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (ธ)

๔.นายคณีธิป  บุณยเกตุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

๕.นายพนม  ศรศิลป์   ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

๖.นายสมชัย  มาเสถียร  รองอธิบดีกรมป่าไม้

๗.พล.ต.บรรเจิด  ฉางปูนทอง  ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ ๑

๘.พล.ต.ไสว  พลการ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์

๙.พล.ต.ต.อภิชาติ  ศิริสิทธิ์   ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์

๑๐.นายคชาชาญ  มงคลเจริญ  รองกรรมการผู้จัดการสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓

-เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล

-นายคณีธิป  บุณยเกตุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวนำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

-นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวถวายรายงานการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรม                                            ทางพระพุทธศาสนา“หมู่บ้านรักษาศีล ๕”

-นายคณีธิป  บุณยเกตุ  รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวต้อนรับและถวายรายงานการดำเนิน                                                                    โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา“หมู่บ้านรักษาศีล ๕” จังหวัดเพชรบูรณ์

  -นางศิริพร  เรืองวงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ขอประทานอนุญาตเบิกตัวผู้สนับสนุนการจัดงานฯ เข้ารับประทานเกียรติบัตร

                           พร้อมทั้งประกาศรายชื่อผู้แทนเข้ารับป้าย “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”  “โรงเรียนรักษาศีล ๕”และหน่วยงานรักษาศีล ๕” (พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญชัยมงคลคาถา)

-รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวถวายรายงานโครงการศาสนาค้ำพะยูง เฉลิมพระเกียรติ ฯ

-นายคชาชาญ  มงคลเจริญ  รองกรรมการผู้จัดการสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓  กล่าวถวายรายงานความคืบหน้าโครงการศาสนาค้ำพะยูง

                         -คณะสงฆ์ (เจ้าคณะจังหวัด,เจ้าคณะอำเภอ) เข้ารับมอบต้นกล้าไม้พะยูง

                         -ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอประทานอนุญาตเบิกตัวผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๓๘ จังหวัดแพชรบูรณ์                                                       เข้าถวายผ้าห่มนวมแด่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ จำนวน ๑,๗๐๐ ผืน เพื่อมอบกับคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์

-เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กล่าวสัมโมทนียกถาพร้อมเชิญชวนคณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน เจริญจิตตภาวนา                                       เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เป็นเวลา ๓  นาที

-นายคณีธิป  บุณยเกตุ  รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์และผู้มีเกียรติถวายเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม

-พระสงฆ์อนุโมทนา

-นายคณีธิป   บุณยเกตุ  รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ประชาชนผู้ร่วมพิธี กรวดน้ำ รับพร

-พิธีปลูกต้นไม้พะยูง  ตามโครงการศาสนาค้ำพะยูง เฉลิมพระเกียรติ ฯ โดย..เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

                          และแขกผู้มีเกียรติ  ณ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์


-เสร็จพิธี- 


แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 06 พฤศจิกายน 2014 เวลา 15:11 น.)

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

เว็บไซต์สำนักพุทธจังหวัด

เว็บสำนักพุทธฯส่วนกลาง Untitled Document


เว็บสำนักพุทธฯจังหวัด Untitled Document