รวมพลังคนไทยไม่โกง

งานสำนักพุทธฯ

Home ประวัติสำนักพุทธ

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่ วัดมหาธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ 67000
โทรศัพท์ 056-713174 โทรสาร 056-711824

อีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 14:02 น.)

 
ที่ตั้ง
             สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์  ตั้งอยู่วัดมหาธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-713-174  โทรสาร  056-711-824
อีเมล์   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   หรือ    อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ความเป็นมา
             สำนัก งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นตามนโยบายปฏิรูประบบราชการของรัฐบาล เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 เป็นหน่วยงานไม่สังกัดกระทรวง ทบวง กรม ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี     ต่อมาเมื่อวันที่ 30  มกราคม  2547 ได้มีการแบ่งส่วนราชการภายในจัดตั้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขึ้นสังกัด บริหารราชการส่วนกลาง และเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2549  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ออกกฎกระทรวง ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค มีภารกิจหน้าที่ ดังนี้
  1. ศึกษา  วิเคราะห์  และรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านพระพุทธศาสนา  เพื่อกำหนดนโยบาย  ในระดับจังหวัด รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไข
  2. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย  แผนงาน  โครงการของหน่วยงานในความดูแลของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด  รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน  ปัญหาและอุปสรรคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
  3. ส่งเสริม  ดูแล  รักษา และทำนุบำรุงศาสนสถานและศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา รวมทั้ง    ดูแลรักษาและจัดการวัดร้างและศาสนสมบัติกลางในจังหวัด
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้      และแหล่งภูมิปัญญาของชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้มีศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของจังหวัด
  5. ส่ง เสริม สนับสนุน และประสานงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และด้านพุทธศาสนศึกษา รวมทั้งดูแลและควบคุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดภายใน จังหวัดให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมและพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา
  6. รับ สนองงาน ประสานงาน และสนับสนุนกิจการและการบริหารการปกครองคณะสงฆ์ ตลอดจนการดำเนินการตามนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองพระพุทธศาสนา
  7. ส่งเสริมและประสานการดำเนินงานในการปฏิบัติศาสนพิธี    และกิจกรรมในวันสำคัญทาง พระพุทธ ศาสนา
  8. ปฏิบัติตามกฎหมายในความรับผิดชอบของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ       ซึงกำหนด ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  9. ปฏิบัติงานร่วมกับ   หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง         หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

เว็บไซต์สำนักพุทธจังหวัด

เว็บสำนักพุทธฯส่วนกลาง Untitled Document


เว็บสำนักพุทธฯจังหวัด Untitled Document