รวมพลังคนไทยไม่โกง

งานสำนักพุทธฯ

Home อำนาจหน้าที่

1.  กลุ่มอำนวยการและประสานงาน   มีหน้าที่              

 • ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป  งานสารบรรณ  งานบริการ และงานกิจกรรมพิเศษ ของสำนักงาน
 • ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติราชการของสำนักงาน    และเผยแพร่กิจกรรมความก้าวหน้าในงาน     ด้านต่าง ๆของสำนักงาน
 • วางแผน ควบคุม ดูแล ติดตาม การปฏิบัติงานของข้าราชการในกลุ่มอำนวยการและประสานงานให้เป็นไปตามระเบียบ  กฎหมาย  ข้อบังคับ  คำสั่ง แนวปฏิบัติ และนโยบายของรัฐบาล ด้วยความ      เรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ทันตามกำหนด
 • ประสานและจัดทำแผนยุทธศาสตร์  แผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนแม่บทของรัฐบาลและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 • ประสานและจัดทำแผนยุทธศาสตร์  แผนปฏิบัติการของกลุ่มให้สอดคล้องกับภารกิจ
 • ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน
 • งานการเงิน บัญชีและพัสดุ   การงบประมาณ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะของสำนักงาน
 • งานบริหารงานบุคคล   งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้งข้าราชการ  พนักงานลูกจ้าง
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2.  กลุ่มพุทธศาสนสถานและศาสนสมบัติ มีหน้าที่

 • ดำเนินการเกี่ยวกับการสร้าง  การตั้ง  การรวบรวม  การย้าย  การยุบเลิก และการขอเปลี่ยน
 • แปลงชื่อวัด  การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา  การยกวัดร้างให้เป็นวัดที่มีพระสงฆ์  การขอพระราชทานยกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง และการจัดทำทะเบียนวัด
 • ส่งเสริม พัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้  แหล่งภูมิปัญญา    และแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน
 • งานการขออุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดทั่วไป  วัดพัฒนาต้นแบบ  วัดสวนสมุนไพร  วัดลานกีฬา ลานวัด ลานใจ
 • ดำเนินการสงเคราะห์วัดที่ประสบวินาศภัย
 • งานสำรวจรังวัดที่ดิน การตรวจสอบหลักฐานที่ดินของวัด  วัดร้าง และศาสนสมบัติกลาง
 • ดูแล รักษา และจัดการวัดร้างและศาสนสมบัติกลาง
 • ดำเนินการจัดเก็บรายได้ รักษาผลประโยชน์ของศาสนสมบัติตามที่ได้รับมอบหมาย
 • รวบรวมข้อมูลในการจัดทำงบประมาณ และจัดหารายได้ให้เป็นไปตามงบประมาณศาสนสมบัติกลางประจำปี
 • ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

3.  กลุ่มพุทธศาสนศึกษาและกิจการคณะสงฆ์ มีหน้าที่

 • ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล จัดการศึกษาวิชาการพระพุทธศาสนา                การ จัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาและรับผิดชอบงานการศึกษาของคณะสงฆ์ การศึกษาสงเคราะห์ และการศึกษาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศาสนา
 • ดำเนินการด้านการศึกษา วิเคราะห์ และรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านพระพุทธศาสนา                เพื่อกำหนดนโยบาย รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไข
 • ส่งเสริม  สนับสนุน  และ ประสานงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและด้านพุทธศาสนศึกษา รวมทั้งดูแลและควบคุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ภายในจังหวัดให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมและพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา
 • รับสนองงาน   ประสานงาน   และสนับสนุนกิจการ    และบริหารการปกครองคณะสงฆ์ตลอดจนการดำเนินการ  ตามนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองพระพุทธศาสนา
 • สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาทุกระดับ     รวมทั้งการนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษาทุกประเภท
 • ส่งเสริมและประสานการดำเนินงานในการปฏิบัติศาสนพิธี             และกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
 • การจัดทำบัญชีข้อมูลนิตยภัตพระสังฆาธิการ  พระสมณศักดิ์  พระเปรียญธรรม
 • ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น หรือที่ได้รับมอบหมาย

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2013 เวลา 12:08 น.)

 

เว็บไซต์สำนักพุทธจังหวัด

เว็บสำนักพุทธฯส่วนกลาง Untitled Document


เว็บสำนักพุทธฯจังหวัด Untitled Document