• พัฒนากิจการพระพุทธศาสนาและสนองงานคณะสงฆ์อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เพื่อให้สามารถนำหลักธรรมมาพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
  • และเกิดสันติสุขแก่สังคม

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 03 กรกฏาคม 2013 เวลา 10:07 น.)