เมื่อวันที่  ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๕๘ คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับสำนักงานพระพุทธสาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์  โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" บูรณาการโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ณ  ห้องประชุมคณะสงฆ์คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น ๓ อาคารมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา ๘๐ พรรษา วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง)  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีพระเดชพระคุณพระศรีพัชโรดม รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต นายกฤษณ์  คงเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  คณะคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมประชุมฯ 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2015 เวลา 11:10 น.)