ลักษณะการแสดงธรรม

- สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางธรรมมาก่อนจะทรงเทศน์ ""อนุปุพพิกถา"" ซึ่งว่าด้วยเรื่อง 

- คุณของการให้ทาน การรักษาศีล 

- สวรรค์ (การแสวงสุขเนื่องจากการให้ทาน การให้ศีล) 

- โทษของกามและการปลีกตัวออกจากกาม 

- จากนั้นจึงทรงเทศน์ อริยสัจ 4

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 16:02 น.)