การส่งสาวกออกประกาศศาสนา 


- ตรัสเรียกสาวกออกประกาศศาสนา เมื่อมีสาวกครบ 60 รูป (ปัญจวัคคีย์และพวกพระยสะ) 
- ตรัสให้พระสาวก 60 รูปแยกย้ายกันประกาศศาสนา 60 แห่งไม่ซ้ำทางกัน 
- พระองค์จะเสด็จไปแสดงธรรม ณ ตำบลอุรุเวลา เสนานิคม 
- เมื่อสาวกออกประกาศเทศนา มีผู้ต้องการบวชมาก และหนทางไกลกัน จึงทรงอนุญาตให้สาวกดำเนินการบวชได้ โดยใช้วิธีการ ""ติสรณคมนูปสัมปทา"" (ปฏิญาณตนเป็นผู้ถึงพระรัตนตรัย)

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 16:02 น.)