สถานที่ปฏิบัติธรรม วัดมหาธาตุ

 

 

ศาลาการเปรียญชั้น 2 สถานที่สัปปายะ หน้าพระบรมสารีริกธาตุ