นายอัครชัย ได้ผลธัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะ ได้ออกนิเทศตรวจเยี่ยม และตรวจสอบสถิติข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูลายบุคคลนักเรียนโรงเรียนพระปริยยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่1)ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จำนวน 4 แห่งดังนี้  1. โรงเรียนประยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดาราม
  2. โรงเรียนสามัญวัดสระเกษ
  3. โรงเรียนปริยัติสามัญวัดมหาธาตุ
  4. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดประชานิมิต


แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 21 กรกฏาคม 2020 เวลา 19:07 น.)