ข้อมูล  ณ  วันที่  ๑๐ มิถุนายน  ๒๕๕๙
จากข้อมูล จ.๑,ร.๑  ครั้งที่ ๑  ประจำปี  ๒๕๕๙สารบัญ


หน้า
โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา

การอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน


การติดต่อโรงเรียนผู้จัดการโรงเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวนครูและเจ้าหน้าที่รายชื่อครูประจำรายชื่อครูพิเศษครูสอนบาลี
๑๑
รายชื่อเจ้าหน้าที่๑๒
จำนวนนักเรียน๑๓
ประวัติโรงเรียนปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดาราม

๑๕
ประวัติโรงเรียนปริยัติสามัญวัดสระเกศ


๑๖
ประวัติโรงเรียนปริยัติสามัญวัดมหาธาตุ


๑๗
ประวัติโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดประชานิมิต
๑๙


ข้อมูลสารสนเทศ  ประจำปี  ๒๕๕๙
จำนวนโรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา
จังหวัดเพชรบูรณ์
ที่ ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
ปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดาราม วัดไพรสณฑ์ศักดาราม หล่มสัก หล่มสัก เพชรบูรณ์ ๖๗๑๑๐
ปริยัติสามัญวัดสระเกศ วัดสระเกศ หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์ ๖๗๑๒๐
ปริยัติสามัญวัดมหาธาตุ วัดมหาธาตุ ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐
พระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  วัดประชานิมิต วัดประชานิมิต ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ ๖๗๑๓๐


ข้อมูลสารสนเทศ  ประจำปี  ๒๕๕๙

การอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา
จังหวัดเพชรบูรณ์ที่ ชื่อโรงเรียน อนุญาตจัดตั้ง ม.ต้น อนุญาตจัดตั้ง ม.ปลาย เปิดสอนเวลา หยุดทำการสอน หมายเหตุ
ปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดาราม ๘  มิถุนายน  ๒๕๑๙ ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๒๒ ๑๒.๓๐  น.  -  ๑๗.๒๐  น. วันเสาร์-อาทิตย์
ปริยัติสามัญวัดสระเกศ ๘  เมษายน  ๒๕๒๖ ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๓๐ ๑๒.๐๐  น.  -  ๑๗.๓๐  น. วันเสาร์-อาทิตย์
ปริยัติสามัญวัดมหาธาตุ ๒๑ พฤษภาคม  ๒๕๒๗ ๒๑ พฤษภาคม  ๒๕๒๗ ๑๒.๓๐ น. - ๒๐.๐๐ น. วันเสาร์-อาทิตย์
พระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  วัดประชานิมิต ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๓๙ ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๔๕ ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. วันเสาร์-อาทิตย์

ข้อมูลสารสนเทศ  ประจำปี  ๒๕๕๙
การติดต่อโรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา
จังหวัดเพชรบูรณ์
ที่ ชื่อโรงเรียน รหัสสถานศึกษา E-MAIL เว็บไซต์ โทรศัพท์ โทรสาร หมายเหตุ
ปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดาราม ๗๐๖๗๐๓๐๔๐๑ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน http://Phraison.ac.th ๐-๕๖๗๐-๑๔๘๐ ๐-๕๖๗๐-๒๒๖๙
ปริยัติสามัญวัดสระเกศ ๗๐๖๗๐๓๐๔๐๒ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน - ๐-๕๖๗๐-๙๑๙๐ -
ปริยัติสามัญวัดมหาธาตุ ๗๐๖๗๐๓๐๔๐๓ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน - ๐-๕๖๗๒-๑๘๕๙ ๐-๕๖๗๒-๑๘๕๙
พระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  วัดประชานิมิต ๗๐๖๗๐๕๐๔๐๔ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
๐-๕๖๗๕-๔๑๕๙ ๐-๕๖๗๙-๑๑๓๗
ที่ ชื่อโรงเรียน ที่อยู่
ปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดาราม เลขที่  ๙๑  วัดไพรสณฑ์ศักดาราม  ถนนพิทักษ์  ตำบลหล่มสัก  อำเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์  ๖๗๑๑๐
ปริยัติสามัญวัดสระเกศ เลขที่  ๑๔๒  หมู่ที่  ๕  วัดสระเกศ  ตำบลหล่มเก่า  อำเภอหล่มเก่า  จังหวัดเพชรบูรณ์  ๖๗๑๒๐
ปริยัติสามัญวัดมหาธาตุ เลขที่  ๒๙  วัดมหาธาตุ  ถนนนิกรบำรุง  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์  ๖๗๐๐๐
พระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  วัดประชานิมิต เลขที่  ๓๔๒/๑  หมู่ที่  ๗  วัดประชานิมิต  ถนนมรกต  ตำบลท่าโรง  อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์  ๖๗๑๓๐


ข้อมูลสารสนเทศ  ประจำปี  ๒๕๕๙
รายชื่อผู้จัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา
จังหวัดเพชรบูรณ์


ที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อผู้จัดการ อายุ วุฒิการศึกษา สังกัดวัด ตำบล อำเภอ จังหวัด แต่งตั้งเมื่อ ตำแหน่ง หมายเหตุ
น.ธ. ป.ธ. สามัญ พระสังฆาธิการ
ปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดาราม พระปริยัติพัชราภรณ์ ๗๕ - - M.Ed. ไพรสณฑ์ศักดาราม หล่มสัก หล่มสัก เพชรบูรณ์ ๑  มิ.ย.  ๒๕๔๑ รอง  จจ.  รูปที่ ๑
ปริยัติสามัญวัดสระเกศ พระครูอนุรักษ์พัชรธรรม ๖๖ เอก - มศ.๓ สระเกศ หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์ ๑๙  เม.ย.  ๒๕๒๖ จอ.หล่มเก่า
ปริยัติสามัญวัดมหาธาตุ พระพิศาลพัชรกิจ ๖๙ เอก - พ.กศ. มหาธาตุ ในเมือง เมือง เพชรบูรณ์ ๒๑ พ.ค. ๒๕๒๗ จอ.เมืองเพชรบูรณ์
พระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  วัดประชานิมิต พระมหาบุญทัน  จนฺทโชโต ๗๕ เอก พธ.บ. ประชานิมิต ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ ๑๑ พ.ค. ๒๕๔๑ ผช.จร.วัดประชานิมิต


ข้อมูลสารสนเทศ  ประจำปี  ๒๕๕๙
รายชื่อผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา
จังหวัดเพชรบูรณ์


ที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อผู้อำนวยการ อายุ วุฒิการศึกษา สังกัดวัด ตำบล อำเภอ จังหวัด แต่งตั้งเมื่อ ตำแหน่ง หมายเหตุ
น.ธ. ป.ธ. สามัญ พระสังฆาธิการ
ปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดาราม พระมหาบุญถิ่น  ปญฺญาวุฑฺโฒ ๓๗ เอก บธ.ม. ไพรสณฑ์ศักดาราม หล่มสัก หล่มสัก เพชรบูรณ์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๕๘ -
ปริยัติสามัญวัดสระเกศ พระมหาสุนทร  ธีรธโร ๓๔ เอก ร.ม. สระเกศ หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์ รักษาการ รองจอ.อหล่มเก่า
ปริยัติสามัญวัดมหาธาตุ พระศรีพัชโรดม ๔๑ เอก กศ.ม. มหาธาตุ ในเมือง เมือง เพชรบูรณ์ ๒ ต.ค. ๒๕๔๙ รองจจ.
พระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  วัดประชานิมิต พระมหาถาวร  ถาวรเมธี ดร. ๔๐ เอก พธ.ด. ประชานิมิต ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ ๑๒ ม.ค. ๒๕๔๔ จอ.วิเชียรบุรี


ข้อมูลสารสนเทศ  ประจำปี  ๒๕๕๙
จำนวนครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา
จังหวัดเพชรบูรณ์
ที่ โรงเรียน ครูประจำ ครูบาลี ครูพิเศษ เจ้าหน้าที่ รวม หมายเหตุ
ปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดาราม ๑๖
ปริยัติสามัญวัดสระเกศ ๑๕
ปริยัติสามัญวัดมหาธาตุ ๑๑ ๑๗
พระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  วัดประชานิมิต ๑๓
รวม ๒๑ ๒๘ ๖๑

ข้อมูลสารสนเทศ  ประจำปี  ๒๕๕๙
รายชื่อครูประจำโรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา
จังหวัดเพชรบูรณ์

ที่ ชื่อครูประจำ โรงเรียน อายุ วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก วิชาที่สอน จำนวนคาบ ใบประกอบวิชาชีพ ค่าตอบแทน วันที่แต่งตั้ง
ทางโลก ทางธรรม ที่สอน/สัปดาห์ มี ไม่มี /เดือน
พระบุญรุ่ง  สมฺปุณฺโณ ปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดาราม ๓๗ พธ.ม. น.ธ.เอก ศาสนา พระพุทธศาสนา ๑๐
/ ๙,๙๗๙ ๒๖  ก.ย. ๒๕๕๗
นายสุพล  มนตรี ปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดาราม ๕๘ วท.บ. ธศ.ตรี เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ๑๓ /
๑๕,๐๐๐ ๑๗  มิ.ย. ๒๕๒๘

อุตสาหกรรม ศิลปะ
นายไพรัตน์  เสาดี ปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดาราม ๕๔ ค.บ. ธศ.ตรี เกษตรศาสตร์ สังคมศึกษา ๑๖ /
๑๕,๐๐๐ ๒๓  พ.ค.  ๒๕๓๔
นายประสิทธิ์  ผิวอ่อน ปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดาราม ๕๓ ค.บ. เอก เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ๑๓ /
๑๕,๐๐๐ ๒๓  พ.ค.  ๒๕๓๔
นายสรวิชญ์  โคตา ปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดาราม ๔๑ ร.ม. - ภาษาไทย ภาษาไทย ๑๖ /
๑๕,๐๐๐ ๗ ส.ค. ๒๕๕๐
นายพิเชษฐ์  ชาวสพุง ปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดาราม ๓๘ ศศ.ม. ธศ.โท เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ /
๙,๗๕๒ ๒๖ ก.ย. ๒๕๕๗
นางสาวหนึ่งฤทัย  โพธิ์ศรี ปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดาราม ๓๐ บช.บ. - การบัญชี อาเซียนศึกษา ๑๐ /
๙,๙๐๐ ๒๖ ก.ย. ๒๕๕๗
นายอำนวย  กอร่ม ปริยัติสามัญวัดสระเกศ ๕๕ น.ธ.เอก ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย /
๑๒,๕๔๐ ๑๖ พ.ค. ๒๕๓๓
นางขนิษฐา  จันทร์สุข ปริยัติสามัญวัดสระเกศ ๕๐ ธศ.เอก ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ๑๔ /
๑๑,๙๘๐ ๑๖ พ.ค. ๒๕๓๖
๑๐ นางธนภรณ์  ศรีไทย ปริยัติสามัญวัดสระเกศ ๕๖ ธศ.โท ศศ.บ. ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ๑๒ /
๑๑,๖๘๐ ๑๖ พ.ค. ๒๕๓๗
๑๑ นางดวงกมล  ทองเทวฤทธิ์ ปริยัติสามัญวัดสระเกศ ๔๘ ธศ.โท ค.บ. สุขซึกษา สุขศึกษา ๑๓ /
๑๑,๖๘๐ ๑๖ พ.ค. ๒๕๓๗
๑๒ นางวราห์  บุญส่ง ปริยัติสามัญวัดสระเกศ ๔๘ ธศ.เอก ค.บ. การประถมศึกษา ศิลปะ ๑๐ /
๑๑,๘๘๐ ๑๖ พ.ค. ๒๕๓๘
๑๓ นางอุดมชนน์  ชมอ้น ปริยัติสามัญวัดสระเกศ ๕๑ ธศ.โท ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ๑๒ /
๑๑,๘๓๐ ๑๖ พ.ค. ๒๕๔๑
๑๔ นายธานิล  คำเสาร์ ปริยัติสามัญวัดมหาธาตุ ๔๑ - ค.บ. วิทย์ทั่วไป คณิตศาสตร์ ๑๖ /
๑๕,๐๐๐ ๑ เม.ย. ๒๕๕๐
๑๕ นายสามารถ  แกมเงิน ปริยัติสามัญวัดมหาธาตุ ๓๓ - วท.บ. สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ ๑๖ /
๑๕,๐๐๐ ๑๔ เม.ย. ๒๕๕๖
๑๖ นายณรงศักดิ์  ศรีจันทร์ ปริยัติสามัญวัดมหาธาตุ ๓๐ - วท.บ. คอมฯอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์ ๑๕ /
๑๕,๐๐๐ ๑๔ เม.ย. ๒๕๕๖
๑๗ นายนิพล  จำปาสด พระปริยัติธรรมฯ  วัดประชานิมิต ๒๖ ป.โท ป.ธ.๔ การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ๑๕ / - ๙,๕๐๐ ๑๔ พ.ค. ๒๕๕๘
ที่ ชื่อครูประจำ โรงเรียน อายุ วุฒิการศึกษา
วิชาที่สอน จำนวนคาบ ใบประกอบวิชาชีพ ค่าตอบแทน วันที่แต่งตั้ง
ทางโลก ทางธรรม
ที่สอน/สัปดาห์ มี ไม่มี /เดือน
๑๘ นายสมพร     อัคลา พระปริยัติธรรมฯ  วัดประชานิมิต ๕๒ ค.บ. ธศ.เอก วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ๑๕ / - ๑๗,๓๐๐ ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๐
๑๙ น.ส.นันทวรรณ  มุ่งงาม พระปริยัติธรรมฯ  วัดประชานิมิต ๓๒ ค.บ. ธศ.เอก สังคมศึกษา สังคมศึกษา ๑๒ / - ๑๕,๓๐๐ ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๐
๒๐ นายถาวร  วิรุณราพันธ์ พระปริยัติธรรมฯ  วัดประชานิมิต ๔๘ ค.บ. ธศ.เอก ศิลปะ ศิลปะ ๑๒ / - ๑๕,๓๐๐ ๙  เม.ย. ๒๕๕๑
๒๑ นางนิดา  จันทศร พระปริยัติธรรมฯ  วัดประชานิมิต ๕๓ ค.บ. ธศ.เอก สังคมศึกษา สังคมศึกษา ๑๕ / - ๑๕,๓๐๐ ๙  เม.ย. ๒๕๕๑

ข้อมูลสารสนเทศ  ประจำปี  ๒๕๕๙
รายชื่อครูพิเศษโรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา
จังหวัดเพชรบูรณ์

ที่ ชื่อครูพิเศษ โรงเรียน อายุ วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก วิชาที่สอน จำนวนคาบ ใบประกอบวิชาชีพ ค่าตอบแทน วันที่แต่งตั้ง
ทางโลก ทางธรรม ที่สอน/สัปดาห์ มี ไม่มี /เดือน
พระโยธิน  ปคุณธมฺโม ปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดาราม ๒๗ พธ.บ. น.ธ.เอก ศาสนา สังคมศึกษา ๑๐
/ ๗,๐๐๐
นายเชาวิวัฒน์  ภัทร์ศิริวิไล ปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดาราม ๖๓ อ.ศศ. น.ธ.เอก พัฒนาชุมชน สุขศึกษา ๑๐
/ ๗,๐๐๐
นางสาวปนัดดา  สิงห์เส ปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดาราม ๒๘ ค.บ. ธศ.ตรี คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ๑๔ /
๘,๙๘๖ -
นางสาวภัสสร  คุณรอด ปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดาราม ๒๘ ค.บ. ธศ.ตรี คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ๑๓ /
๘,๘๙๙ -
นางสาวกิ่งกาญจน์  เฮ้าปาน ปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดาราม ๒๗ ค.บ. ธศ.ตรี ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ๑๐ /
๗,๗๘๗ -
นายสุริยัน  เปลี่ยนพุ่ม ปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดาราม ๒๖ ค.บ. - ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ๑๑ /
๗,๐๐๐ -
นายอนุรักษ์  แก่นชา ปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดาราม ๒๖ ค.บ. - คอมพิวเตอร์ หน้าที่พลเมือง ๑๕ /
๗,๐๐๐ -
นายธนัตถ์สิษธ์  สีทาหงษ์ ปริยัติสามัญวัดสระเกศ ๓๙ วท.บ. ธศ.โท เคมี เคมี ๒๓ /
๑๑,๒๔๐ ๑๖ พ.ค. ๒๕๔๙
พระสมคิด  เพ็ชรทอง ปริยัติสามัญวัดสระเกศ ๔๘ พธ.บ. น.ธ.เอก พุทธศาสนา ศาสนปฏิบัติ ๑๘
/ ๑๑,๑๔๐ ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๑
๑๐ พระมหุสนทร  เรือนใหญ่ ปริยัติสามัญวัดสระเกศ ๓๕ ร.ม. ป.ธ.๖ พุทธศาสนา ภาษาบาลี
/ ๑๑,๑๔๐ ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๒
๑๑ นางสาววรรณภา  จันกวด ปริยัติสามัญวัดสระเกศ ๒๙ ค.บ. - คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ๑๗ /
๑๐,๐๐๐ ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๕
๑๒ นางสาวศศิประภา  อุบลอ่อน ปริยัติสามัญวัดสระเกศ ๒๘ วท.บ. - คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ๒๓ /
๑๐,๐๐๐ ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๕
๑๓ นางธณวันต์ภรณ์  คำผง ปริยัติสามัญวัดสระเกศ ๓๓ วท.บ. - วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ๒๑ /
๑๐,๐๐๐ ๑๖ ก.ค. ๒๕๕๕
๑๔ พระมหาถวิน  วิชฺชาธโช ปริยัติสามัญวัดมหาธาตุ ๓๒ ป.๖ ป.ธ.๗ - นักธรรม/บาลี

/ ๖,๐๐๐ -
๑๕ พระมหาสุริยะ  อนาลโย ปริยัติสามัญวัดมหาธาตุ ๓๒ พธ.บ. ป.ธ.๘ - นักธรรม/บาลี

/ ๖,๐๐๐ -
๑๖ พระมหาวรชิต  อชิตชโย ปริยัติสามัญวัดมหาธาตุ ๓๗ ป.๖ ป.ธ.๗ - นักธรรม/บาลี

/ ๖,๐๐๐ -
๑๗ พระมหาอนุชา  โสตฺถิวิชโย ปริยัติสามัญวัดมหาธาตุ ๒๕ ม.๖ ป.ธ.๓ - นักธรรม/บาลี

/ ๖,๐๐๐ -
๑๘ พระมหาพงศกร  พลินฺทชโย ปริยัติสามัญวัดมหาธาตุ ๒๙ ม.๖ ป.ธ.๓ - นักธรรม/บาลี

/ ๖,๐๐๐ -
๑๙ พระมหาวัชระ  กิตฺติวิชโย ปริยัติสามัญวัดมหาธาตุ ๒๖ ม.๖ ป.ธ.๓ - นักธรรม/บาลี

/ ๖,๐๐๐ -
๒๐ พระมหาไพรวัลย์  ภทฺทวิชโย ปริยัติสามัญวัดมหาธาตุ ๒๒ ม.๖ ป.ธ.๔ - นักธรรม/บาลี

/ ๖,๐๐๐ -
๒๑ พระนัฐพงศ์  ชินวิชโย ปริยัติสามัญวัดมหาธาตุ ๒๒ ม.๖ ป.ธ.๑-๒ - นักธรรม/บาลี

/ ๖,๐๐๐ -
๒๒ พระมหาวิสุทธ  กิตฺติสุทฺโธ ปริยัติสามัญวัดมหาธาตุ ๒๑ ม.๖ ป.ธ.๓ - นักธรรม/บาลี

/ ๖,๐๐๐ -
๒๓ นางสาวศิริเพ็ญ  แก้วบุญมา ปริยัติสามัญวัดมหาธาตุ ๓๑ คบ. - ภาษาไทย ภาษาไทย ๑๖ /
๑๑,๕๐๐ -
๒๔ นางสาวกมลพรรณ  ชัยศิริ ปริยัติสามัญวัดมหาธาตุ ๒๔ คบ. - ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ๑๖ /
๑๐,๐๐๐ -
๒๕ พระสมุห์ไพรฑูรย์  กนฺตสีโล พระปริยัติธรรมฯ  วัดประชานิมิต ๔๙ ป.ตรี น.ธ.เอก การบริหารรัฐกิจ ศาสนปฏิบัติ
/ ๘,๓๐๐ -
๒๖ พระมหาอนันต์  จิตฺตสวโร พระปริยัติธรรมฯ  วัดประชานิมิต ๒๙ ป.ตรี น.ธ.เอก การบริหารรัฐกิจ ภาษาบาลี
/ ๕,๕๐๐ -
๒๗ พระเจนวิทย์  อกฺโกธโน พระปริยัติธรรมฯ  วัดประชานิมิต ๓๙ บ.ธ.ม. น.ธ.ตรี บริหารธุรกิจ ภาษาอังกฤษ(เสริม) ๑๒ /
๔,๕๐๐ -
๒๘ นางณิชาภา  ปิจนัน พระปริยัติธรรมฯ  วัดประชานิมิต ๔๑ ศศ.บ. ธศ.เอก รัฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ ๑๕
/ ๘,๖๐๐ -
ข้อมูลสารสนเทศ  ประจำปี  ๒๕๕๙
รายชื่อครูภาษาบาลีโรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา
จังหวัดเพชรบูรณ์

ที่ ชื่อครูพิเศษ โรงเรียน อายุ วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก วิชาที่สอน จำนวนคาบ ใบประกอบวิชาชีพ ค่าตอบแทน วันที่แต่งตั้ง
ทางโลก ทางธรรม ที่สอน/สัปดาห์ มี ไม่มี /เดือน
นายเสกสรร  ฉลาดแย้ม ปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดาราม


ภาษาบาลี ภาษาบาลี
/ ๑๐,๐๐๐ -
พระมหาสมศักดิ์  ยอดไธสง ปริยัติสามัญวัดสระเกศ ๔๑ ป.๖ ป.ธ.๔ - ภาษาบาลี
/ ๑๐,๐๐๐ -
พระครูสุตพัชรานุวัตร ปริยัติสามัญวัดมหาธาตุ ๔๐ ศศ.ม. ป.ธ.๓ รัฐศาสตร์ ภาษาบาลี ๑๕
/ ๑๐,๐๐๐ 20 มิ.ย.. ๒๕๕๘
พระมหากมล  ขนฺตฺยาภิภู พระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา ๒๒ ป.ตรี ป.ธ.๔ การบริหารรัฐกิจ ภาษาบาลี
/ ๑๐,๐๐๐ ๑๘ ก.ค. ๒๕๕๗


วัดประชานิมิต

น.ธ.เอก
ข้อมูลสารสนเทศ  ประจำปี  ๒๕๕๙
รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา
จังหวัดเพชรบูรณ์


ที่ เจ้าหน้าที่ โรงเรียน อายุ วุฒิการศึกษา ตำแหน่ง วัน /เดือน/ปี ค่าตอบแทน หมายเหตุ
ทางโลก ทางธรรม ที่แต่งตั้ง /เดือน
นางสมพร  บำรุงสัตย์ ปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดาราม ๕๓ ม.๓ - บรรณารักษ์ - ๖,๕๐๐
นางบงกช  ศรีวรรณชัย ปริยัติสามัญวัดสระเกศ ๔๐ ศศ.บ. ธศ.เอก นายทะเบียน , เจ้าหน้าที่ GPA ๘ มี.ค. ๒๕๕๐ ๑๐,๒๐๐
นายสำรอง  บุญทศ ปริยัติสามัญวัดสระเกศ ๓๕ พธ.บ. น.ธ.เอก ธุรการ - ๑๐,๐๐๐
นายสุริยันต์  เกื้อกูล ปริยัติสามัญวัดมหาธาตุ ๓๕ ป.ตรี ป.ธ.๖ บัญชี - ๘,๐๐๐
นายวรรลพ  ปั้นเอี่ยม ปริยัติสามัญวัดมหาธาตุ ๓๕ ป.ตรี - ธุรการ - ๘,๐๐๐
นางแก้วใจ  วังคุ้มภัย พระปริยัติธรรมฯ  วัดประชานิมิต ๖๐ พ.ม. ธศ.เอก บรรณารักษ์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๕๐ ๗,๖๐๐
นางสาวนพรัตน์  จุลลา พระปริยัติธรรมฯ  วัดประชานิมิต ๓๕ ปวส. ธศ.เอก เจ้าหน้าที่ธุรการ - ๗,๕๐๐
นางสาววันวิสา  ดวงประเทศ พระปริยัติธรรมฯ  วัดประชานิมิต ๓๖ ศศ.บ. ธศ.เอก เจ้าหน้าที่การเงิน ๔ ก.ค. ๒๕๕๘ ๘,๐๐๐