รายชื่อวัดในเขตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

ที่ ชื่อวัด หมู่ที่ ตำบล อำเภอ ปีที่ตั้งวัด ปีที่รับวิสุงฯ
1 กกไทร 9 นาป่า เมือง 2478 2537
2 กองมูลสามัคคีธรรม 7 ห้วยสะแก เมือง 6/2/2557
3 กุฎีดาว 5 นาป่า เมือง 2410
4 เกาะแก้ว 4 นายม เมือง 2398 2400
5 แก้วไขแสงวนาราม 4 สะเดียง เมือง 24/09/2558
6 คลองตานันต์ 1 นายม เมือง 10/6/2556
7 คลองสาร 7 นางั่ว เมือง 2554
8 โคกสว่างสามัคคี 13 ท่าพล เมือง 31/10/2556
9 จอมศรี 6 น้ำร้อน เมือง 2523 2540
10 จันทร์ 6 นายม เมือง 2300 2320
11 จันทร์นิมิต 2 บ้านโตก เมือง 2300
12 ชนะชิงชัย 5 ห้วยสะแก เมือง 2482
13 ชัยพฤกษ์ 3 บ้านโคก เมือง 2400
14 ช้างเผือก(ในเมือง) - ในเมือง เมือง 1960 2451
15 ช้างเผือก(วังชมภู) 7 วังชมภู เมือง 2447 2532
16 ซับข่อย 5 วังชมภู เมือง 2531 2539
17 ดงมูลเหล็ก 1 ดงมูลเหล็ก เมือง 2540
18 ดอกไม้ 9 ป่าเลา เมือง 2480 2536
19 ดาวเรือง 1 นาป่า เมือง 2452 2526
20 ตะเบาะน้อย 3 ตะเบาะ เมือง 2544
21 ไตรภูมิ - ในเมือง เมือง 2100 2122
22 ถ้ำน้ำบัง 8 นายม เมือง 2480
23 ถ้ำสองพี่น้องศรัทธาธรรม 7 บ้านโตก เมือง 24/5/2559
24 ทักษิณาราม 1 น้ำร้อน เมือง 2484 2498
25 ทุ่งแจ้ง 5 ป่าเลา เมือง 2445
26 ทุ่งเรไร 1 ชอนไพร เมือง 2404 2447
27 ทุ่งสะเดียง - ในเมือง เมือง 2323 2456
28 ทุ่งหินปูน 4 น้ำร้อน เมือง 2473
29 เทพสโมสร 1 ท่าพล เมือง 2472 2490
30 ธรรมาธิปไตย 9 ป่าเลา เมือง 12/1/2559
31 น้ำเลา 5 บ้านโคก เมือง 2475
32 น้ำอ้อม 6 บ้านโคก เมือง 2473
33 เนินสง่า 9 ห้วยสะแก เมือง 2526
34 เนินสบาย 5 ห้วยสะแก เมือง 2519 2538
35 โนนจั่น 10 บ้านโคก เมือง 9/3/2558
36 โนนตะแบก 5 ดงมูลเหล็ก เมือง 5/6/2550
37 โนนน้ำร้อน 2 น้ำร้อน เมือง 2520
38 โนนประชาสรรค์ 8 วังชมภู เมือง 2525
39 โนนป่าลวก 16 ท่าพล เมือง 2482
40 โนนศรัทธาชุม 7 ท่าพล เมือง 2467 2520
41 โนนศรีแก้ว 2 นาป่า เมือง 2520 2526
42 โนนสวรรค์บ้านชอน 4 นาป่า เมือง 2521
43 โนนสว่าง 1 นางั่ว เมือง 2477
44 โนนสว่างจันทร์ 1 ตะเบาะ เมือง 2480 25/9/2555
45 โนนสว่างอารมณ์ 7 ตะเบาะ เมือง 2474
46 โนนสว่างอารมณ์ 1 บ้านโคก เมือง 2475 21/01/2554
47 โนนสุวรรณ 2 ป่าเลา เมือง 2450 2532
48 บ้านทุ่งแค 6 บ้านโตก เมือง 5/4/2556
49 บ้านพี้ศรีสุข 5 บ้านโตก เมือง 2521
50 บ้านไร่ 8 สะเดียง เมือง 2523
51 บ้านวังทอง 4 วังชมภู เมือง 2550
52 บ้านหลุง 6 วังชมภู เมือง 2526
53 บูรพาโพธิ์ทอง 3 ท่าพล เมือง 2481 2535
54 โบสถ์ชนะมาร - ในเมือง เมือง 2473
55 โบสถ์โพธิ์ทอง 2 นายม เมือง 2385 2556
56 โบสถ์ยางลาด 1 ระวิง เมือง 2550
57 ประตูดาว - ในเมือง เมือง 2319 2539
58 ปากน้ำ(ตะวันตก)ใหม่ประทานพร 5 นาป่า เมือง 2522
59 ปากน้ำ(ตะวันออก) 8 นาป่า เมือง 2518 2542
60 ป่าเรไร 4 ตะเบาะ เมือง 2465 2498
61 ป่าสักเรไร 2 นาป่า เมือง 2430
62 ป่าเสน่ห์ 14 นาป่า เมือง 23/8/2557
63 พระแก้ว - ในเมือง เมือง 2431 2509
64 พระนอน 2 นายม เมือง 2230 2517
65 พิกุลทอง 13 ห้วยสะแก เมือง 2516 2522
66 โพธิ์กลาง(ท่าพล) 3 ท่าพล เมือง 2420 2425
67 โพธิ์กลาง(นางั่ว) 3 นางั่ว เมือง 2370 2380
68 โพธิ์กลาง(บ้านโคก) 2 บ้านโคก เมือง 2306 2416
69 โพธิ์กลาง(ป่าเลา) 3 ป่าเลา เมือง 2411 2520
70 โพธิ์งาม 5 ท่าพล เมือง 2467 2490
71 โพธิ์ทอง 3 ชอนไพร เมือง 2400 2445
72 โพธิ์เย็น - ในเมือง เมือง 2324
73 โพธิ์สว่าง 8 นางั่ว เมือง 2419
74 ภูเขาดิน - ในเมือง เมือง 2430 2440
75 มหาธาตุ - ในเมือง เมือง 1926 2496
76 ยางลาด 1 ระวิง เมือง 2529
77 ยางแหลม 10 ระวิง เมือง 2547
78 ยาวีใต้ 1 วังชมภู เมือง 2524
79 ยาวีเหนือ 1 วังชมภู เมือง 2521
80 ระวิง 4 ระวิง เมือง 2527
81 รัตนวนาราม 8 ห้วยสะแก เมือง 4/5/2557
82 ราษฎร์บำรุง 3 น้ำร้อน เมือง 2482 2502
83 ราษฎร์บูรณะ 2 ดงมูลเหล็ก เมือง 2349 2532
84 ราษฎร์ศรัทธา 6 นางั่ว เมือง 2395 2526
85 ไร่เหนือ 4 สะเดียง เมือง 2525
86 ละหาน 10 ห้วยสะแก เมือง 2531
87 ลำป่าสักมูล 7 ดงมูลเหล็ก เมือง 2527
88 วังขอน 6 ระวิง เมือง 2523
89 วารีวงค์ 5 ชอนไพร เมือง 2407
90 ศรีชมภู 9 ท่าพล เมือง 2484 25/9/2555
91 ศรีสญชัย 2 ห้วยใหญ่ เมือง 2482 2523
92 ศิลาดอกไม้ 4 ชอนไพร เมือง 2407
93 ศิลาโมง 8 วังชมภู เมือง 2425 2450
94 สนามบิน 4 สะเดียง เมือง 2521
95 สวนราชวิมลเมธี 10 ชอนไพร เมือง 24/5/2559
96 สว่างอารมณ์ (ดงมูลเหล็ก) 1 ดงมูลเหล็ก เมือง 2440
97 สว่างอารมณ์ (บ้านโตก) 1 บ้านโตก เมือง 2465 2470
98 สะแกงาม 3 ห้วยใหญ่ เมือง 2534
99 สะแกพนาราม 8 บ้านโตก เมือง 2519
100 สามสวน 7 นาป่า เมือง 2514 2526
101 สามัคคีชัย 8 นาป่า เมือง 2471 2532
102 สามัคคีพัฒนาราม 3 วังชมภู เมือง 2508 2509
103 เสาธงทอง 4 นายม เมือง 2387 2519
104 แสนสุข 2 วังชมภู เมือง 2482
105 หนองคล้าธรรมาราม 3 ห้วยสะแก เมือง 4/5/2557
106 หนองจอก 4 ระวิง เมือง 2550
107 หนองป่าพง 4 บ้านโคก เมือง 2541
108 หนองแหวน 2 ห้วยสะแก เมือง 4/5/2557
109 ห้วยไคร้ 5 ตะเบาะ เมือง 10/6/2556
110 ห้วยทรายใต้ 6 ห้วยใหญ่ เมือง 22/8/2557
111 ห้วยนาค 4 ห้วยสะแก เมือง 2541
112 ใหม่ชัยมงคล 1 ห้วยสะแก เมือง 2480 2531
113 ใหม่วังสีมา 5 ระวิง เมือง 2550
114 อาคเนย์ 6 ท่าพล เมือง 2482
115 อินทร์เจริญ 4 บ้านโตก เมือง 2444 2450
116 อินทรศักดิ์สามัคคี 7 ดงมูลเหล็ก เมือง 2480
117 อุดมมังคลาราม 6 ชอนไพร เมือง 2519

รายชื่อวัดในเขตอำเภอหล่มสัก

ที่ ชื่อวัด หมู่ที่ ตำบล อำเภอ ปีที่ตั้งวัด ปีที่รับวิสุงฯ
1 แก้วสว่าง 6 บุ่งคล้า หล่มสัก 2468
2 ขามเรียง 5 ท่าอิบุญ หล่มสัก 2422 2513
3 ขามเรียง 2 ฝายนาแซง หล่มสัก 2350 2497
4 ค้องาม 1 ช้างตะลูด หล่มสัก 2548
5 โคกเจริญ 7 บ้านหวาย หล่มสัก 16/062543
6 โฆษา 2 ห้วยไร่ หล่มสัก 2263 2427
7 งิ้วงามโนนสว่าง 2 ท่าอิบุญ หล่มสัก 2473
8 จอมแจ้ง 2 น้ำเฮี้ย หล่มสัก 2420 2536
9 จอมแจ้งสว่างอารมณ์ 1 สักหลง หล่มสัก 2478
10 จอมมณี 9 ตาลเดี่ยว หล่มสัก 2474 2536
11 ชลประทาน 1 สักหลง หล่มสัก 2520
12 ชัยทอง 6 บ้านกลาง หล่มสัก 2484
13 ชัยมงคล 10 ช้างตะลูด หล่มสัก 2546
14 ชัยวรรณพัฒนาราม 10 น้ำชุน หล่มสัก 29/5/2558
15 ซำภูวนาราม 5 ช้างตะลูด หล่มสัก 2552
16 ตูมคำมณี 5 บ้านหวาย หล่มสัก 2218 2514
17 ไตรภูมิ 3 สักหลง หล่มสัก 2323 2533
18 ถ้ำสมบัติ 8 บุ่งน้ำเต้า หล่มสัก 2480 5/1/2552
19 ทรายทอง 4 บุ่งน้ำเต้า หล่มสัก 2481 2539
20 ท่ากกแก 4 ตาลเดี่ยว หล่มสัก 2323 2440
21 ท่ามะกล้วย 3 วัดป่า หล่มสัก 2544
22 ท่าแร่ 8 หนองไขว่ หล่มสัก 2459
23 ทุ่งจันทร์สมุทร - หล่มสัก หล่มสัก 2380 2522
24 ทุ่งวารีลาภอุดม 7 วัดป่า หล่มสัก 2544
25 ทุ่งสว่างนาจารย์ 8 บุ่งคล้า หล่มสัก 2480
26 เทวราชกุญชร 7 ช้างตะลูด หล่มสัก 2450 2556
27 เทวราชกุญชร 7 ตาลเดี่ยว หล่มสัก 2470 2537
28 เทศาวาส 2 วัดป่า หล่มสัก 2522
29 ไทรย้อย 10 น้ำชุน หล่มสัก 2480
30 ธรรมสมาคม 6 น้ำชุน หล่มสัก 2494 2556
31 ธารทิพย์ 10 บุ่งน้ำเต้า หล่มสัก 2519 2519
32 น้ำก้ออินเตชวราราม(อินเตชะสว่างวราราม) 3 หนองไขว่ หล่มสัก 2442 2489
33 น้ำคำเหนือ 5 ปากช่อง หล่มสัก 2481
34 น้ำชุนวารี 5 น้ำชุน หล่มสัก 2480
35 เนินโกกน้อย 5 บ้านโสก หล่มสัก 2546
36 เนินสว่างทางหลวง 1 น้ำก้อ หล่มสัก 2480
37 โนนทอง 1 บุ่งน้ำเต้า หล่มสัก 2481
38 โนนทอง 10 หนองไขว่ หล่มสัก 2455
39 โนนน้ำพุวนาราม 2 บ้านกลาง หล่มสัก 29/09/2558
40 โนนศรีแก้ว 6 บุ่งคล้า หล่มสัก 2448
41 โนนสมบูรณ์ 8 บ้านกลาง หล่มสัก 2482 2519
42 โนนสมพร 7 ปากช่อง หล่มสัก 2480
43 โนนสว่าง 6 บ้านกลาง หล่มสัก 2481
44 โนนสว่างอารมณ์ 2 น้ำชุน หล่มสัก 2429 2469
45 บ้านไร่สว่างอารมณ์ 1 บ้านไร่ หล่มสัก 2435
46 บุ่งยาง 4 วัดป่า หล่มสัก 2533
47 ประชุมคงคาราม - หล่มสัก หล่มสัก 2468 2481
48 ประเชชัย (หนองอ้อ) 7 บ้านติ้ว หล่มสัก 2380 2528
49 ปากคลองแดง 2 บ้านไร่ หล่มสัก 23/8/2557
50 ปากช่องธรรมทาน 10 ปากช่อง หล่มสัก 9/3/2558
51 ปากห้วยขอนแก่น 6 ตาลเดี่ยว หล่มสัก 2406 2472
52 ปากห้วยด่านใหญ่ 1 บ้านกลาง หล่มสัก 24/5/2559
53 ปากออก 9 ปากช่อง หล่มสัก 2482
54 เปือยงาม 4 บ้านไร่ หล่มสัก 2537 2534
55 โป่งขามฝาดพัฒนา 7 บ้านกลาง หล่มสัก 2550
56 โป่งช้าง 11 ห้วยไร่ หล่มสัก 2544
57 พรศรัทธาราม 5 ลานบ่า หล่มสัก 2484
58 โพธาราม 7 หนองไขว่ หล่มสัก 2445
59 โพธิ์กลาง 7 ลานบ่า หล่มสัก 2459 2534
60 โพธิ์งอย 9 น้ำชุน หล่มสัก 2368 2514
61 โพธิ์งาม 7 น้ำก้อ หล่มสัก 2475
62 โพธิ์ตาก 3 ฝายนาแซง หล่มสัก 2263 2300
63 โพธิ์เย็น 2 บุ่งน้ำเต้า หล่มสัก 2368 2390
64 โพธิ์ศรีธรรมาราม 2 บ้านกลาง หล่มสัก 2480
65 โพธิ์ศรีสามัคคี 6 ท่าอิบุญ หล่มสัก 2421 2540
66 โพนชัย 7 บ้านหวาย หล่มสัก 2480 2537
67 ไพรสณฑ์ศักดาราม - หล่มสัก หล่มสัก 2382 2505
68 มะเดื่องาม 7 บุ่งคล้า หล่มสัก 2476 2537
69 ราชธานี 6 ลานบ่า หล่มสัก 2323 2381
70 ราษฎร์ประดิษฐ์วราราม 1 น้ำชุน หล่มสัก 2482 2537
71 ราษฎร์ศรัทธาธรรม 1 ท่าอิบุญ หล่มสัก 2447
72 ราษฎร์ศรัทธาธรรม 8 น้ำก้อ หล่มสัก 2447 2515
73 ลัฎฐิวนาราม 2 ตาลเดี่ยว หล่มสัก 2385 2523
74 วังยาว 6 ปากช่อง หล่มสัก 2481
75 ศรีจันดาธรรม 12 ปากช่อง หล่มสัก 2461 2500
76 ศรีจันทร์พัฒนาราม 4 ท่าอิบุญ หล่มสัก 2483
77 ศรีจันทราราม 8 ตาลเดี่ยว หล่มสัก 2483 2500
78 ศรีจำปาทอง 4 ปากช่อง หล่มสัก 2480
79 ศรีเจริญชัย 6 ห้วยไร่ หล่มสัก 2421 2506
80 ศรีเจริญหล 1 หนองสว่าง หล่มสัก 2320 2330
81 ศรีชมชื่น 4 น้ำก้อ หล่มสัก 2430 2445
82 ศรีชมชื่น 1 ฝายนาแซง หล่มสัก 2456 2470
83 ศรีชมชื่น 6 บ้านหวาย หล่มสัก 22/8/2557
84 ศรีทอง 3 ปากช่อง หล่มสัก 2466 2493
85 ศรีทัศน์ 4 บ้านโสก หล่มสัก 2402
86 ศรีธรรมา 8 บ้านติ้ว หล่มสัก 2430 2494
87 ศรีบุญเรือง - หล่มสัก หล่มสัก 2338 2537
88 ศรีภูมิ 3 บ้านติ้ว หล่มสัก 2231 2370
89 ศรีมงคล - หล่มสัก หล่มสัก 2354 2465
90 ศรีเมือง 1 บุ่งคล้า หล่มสัก 2469 2538
91 ศรีวิชัย 5 บ้านหวาย หล่มสัก 2166 2349
92 ศรีษะเกตุ 2 บ้านโสก หล่มสัก 2388 12/11/2553
93 ศรีสมบูรณ์ 5 สักหลง หล่มสัก 2430 2496
94 ศรีสมพร 1 ตาลเดี่ยว หล่มสัก 2465 2520
95 ศรีสองคร 5 ห้วยไร่ หล่มสัก 2413 2496
96 ศรีสะอาด(วราราม) 2 ตาลเดี่ยว หล่มสัก 2383
97 ศรีสะอาดคงคาราม 7 ท่าอิบุญ หล่มสัก 2432
98 ศรีสำราญ 6 หนองไขว่ หล่มสัก 2456 2464
99 ศรีสุพล 4 ห้วยไร่ หล่มสัก 2484 2510
100 ศรีสุพลวนาราม 9 ปากช่อง หล่มสัก 4/5/2557
101 ศรีแสนคำ 10 ปากช่อง หล่มสัก 2477
102 สว่างโพธาราม 4 บ้านกลาง หล่มสัก 2481
103 สว่างยางคำ 2 หนองไขว่ หล่มสัก 2442 2528
104 สว่างราษฎร์สามัคคี 5 บ้านติ้ว หล่มสัก 2502 2518
105 สว่างแสงจันทร์ 4 น้ำชุน หล่มสัก 2482
106 สว่างอรุณ 3 บ้านกลาง หล่มสัก 2471
107 สว่างอารมณ์ 6 บ้านโสก หล่มสัก 2395 2542
108 สว่างอารมณ์ 1 หนองไขว่ หล่มสัก 2430
109 สว่างอารมณ์ 3 หนองสว่าง หล่มสัก 2300 2311
110 สันติวิหาร 5 น้ำก้อ หล่มสัก 2479 2499
111 สำราญรมย์ 2 ฝายนาแซง หล่มสัก 2422 2450
112 โสมนัส 1 บ้านโสก หล่มสัก 2310 2448
113 หนองปลาซิว 11 หนองไขว่ หล่มสัก 2478
114 หลักเมืองพัฒนาราม 11 บุ่งคล้า หล่มสัก 2480
115 ห้วยแสนงา 13 สักหลง หล่มสัก 2544
116 หัวนา 4 บุ่งคล้า หล่มสัก 2477 2529
117 เหมืองใหม่พัฒนา 12 น้ำก้อ หล่มสัก 23/8/2557
118 ใหม่ไทยพัฒนา 12 น้ำชุน หล่มสัก 2483
119 ใหม่ประทานพร 3 ลานบ่า หล่มสัก 2483
120 อรุณญาศรี 1 วัดป่า หล่มสัก 2410 2460

รายชื่อในเขตอำเภอหล่มเก่า

ที่ ชื่อวัด หมู่ที่ ตำบล อำเภอ ปีที่ตั้งวัด ปีที่รับวิสุงฯ
1 กกกะทอน 4 นาซำ หล่มเก่า 2420
2 แก่งเสี้ยว 5 นาซำ หล่มเก่า 2479
3 แก้วพัฒนาราม 3 นาซำ หล่มเก่า 2543
4 ขามชุม 3 บ้านเนิน หล่มเก่า 2395 2400
5 ขามตาก 1 นาแซง หล่มเก่า 2375 2390
6 จอมแจ้ง 2 นาซำ หล่มเก่า 2420
7 จอมศรี 10 วังบาล หล่มเก่า 2440 2510
8 ตาดกลอยใต้ 4 ตาดกลอย หล่มเก่า 2477
9 ตาล 3 หล่มเก่า หล่มเก่า 2403 2403
10 ทรายงาม 5 นาแซง หล่มเก่า 2306 2415
11 ท่าผู 7 หินฮาว หล่มเก่า 2480
12 ทุ่งธงไชย 11 หล่มเก่า หล่มเก่า 2300 2330
13 ธาตุพลแพง 2 นาแซง หล่มเก่า 2320 2340
14 นันทชาติ 5 บ้านเนิน หล่มเก่า 2320 2326
15 เนินสว่างราษฎร์ศรัทธา 4 ศิลา หล่มเก่า 2482
16 เนินสว่างวังขอน 1 ตาดกลอย หล่มเก่า 2477
17 เนินสว่างอีเลิศ 8 นาซำ หล่มเก่า 2420
18 บรรพตยอดฟ้าวราราม 7 หินฮาว หล่มเก่า 2430 2441
19 ประชิตกัลยาณมุนี 6 นาแซง หล่มเก่า 2300 2536
20 โป่งสามขา 1 ศิลา หล่มเก่า 2482
21 โพธิ์ชัย 8 หินฮาว หล่มเก่า 2340
22 โพธิ์ชุม 8 ศิลา หล่มเก่า 2430 2440
23 โพธิ์ตาก 6 ศิลา หล่มเก่า 2445
24 โพธิ์ทอง 5 วังบาล หล่มเก่า 2320 2440
25 โพธิ์ไทร 9 หินฮาว หล่มเก่า 2386 2440
26 โพธิ์เย็น 2 บ้านเนิน หล่มเก่า 2402 2534
27 โพธิ์เย็น 6 หินฮาว หล่มเก่า 2321 2424
28 โพธิ์ศรี 5 นาแซง หล่มเก่า 2469
29 โพนทอง 11 วังบาล หล่มเก่า 2480 2519
30 ภูปูน 1 วังบาล หล่มเก่า 2482
31 ม่วงชุม 9 หล่มเก่า หล่มเก่า 2306 2536
32 ม่วงเย็น 4 นาเกาะ หล่มเก่า 2410 2446
33 มุจรินทร์ 2 ตาดกลอย หล่มเก่า 2483
34 วังก้นหวด 4 ศิลา หล่มเก่า 2430
35 วังเวิน 12 หล่มเก่า หล่มเก่า 2410 2450
36 ศรีชมชื่น 2 หินฮาว หล่มเก่า 2323 2490
37 ศรีฐานปิยาราม 9 วังบาล หล่มเก่า 2215 2225
38 ศรีบุญเรือง 6 นาซำ หล่มเก่า 2321 2331
39 ศรีบุญเรือง 3 ศิลา หล่มเก่า 2342 2537
40 ศรีมงคล 2 นาเกาะ หล่มเก่า 2338 2343
41 ศรีมงคล 3 วังบาล หล่มเก่า 2358 2380
42 ศรีมงคล 2 หล่มเก่า หล่มเก่า 2410 2435
43 ศรีไวย์ 7 บ้านเนิน หล่มเก่า 2300 2312
44 ศรีสุมังค์ 4 หล่มเก่า หล่มเก่า 2445 2522
45 ศรีสุมังคราราม 3 ตาดกลอย หล่มเก่า 2482
46 สระเกศ 5 หล่มเก่า หล่มเก่า 2328 2535
47 หนองเขียวราษฎร์สามัคคี 9 ศิลา หล่มเก่า 2480
48 หนองบัวแก้ว 1 หล่มเก่า หล่มเก่า 2430 2435
49 ห้วยข่อย (โพธิ์เย็น) 7 ศิลา หล่มเก่า 2423 18/04/2555
50 ห้วยแล้ง 5 นาเกาะ หล่มเก่า 2483
51 หินแก้ว 1 หินฮาว หล่มเก่า 2470 2536

รายชื่อวัดในเขตอำเภอเขาค้อ

ที่ ชื่อวัด หมู่ที่ ตำบล อำเภอ ปีที่ตั้งวัด ปีที่รับวิสุงฯ
1 เขาค้อพัฒนาราม 13 เขาค้อ เขาค้อ 2545 08/09/2554
2 แคมป์สน 9 แคมป์สน เขาค้อ 2531 22/11/2531
3 ทุ่งสมอ 4 ทุ่งสมอ เขาค้อ 2542 25/9/2555
4 บ้านนายาว 2 ทุ่งสมอ เขาค้อ 2467 2549
5 ป่าคาสามัคคี 5 แคมป์สน เขาค้อ 2552
6 พระธาตุผาซ่อนแก้ว 7 แคมป์สน เขาค้อ 30/6/2556
7 ราชพฤกษ์ 10 หนองแม่นา เขาค้อ 2546 18/04/255
8 ห้วยไผ่ 2 แคมป์สน เขาค้อ 2541 12/11/2553

รายชื่อวัดในเขตอำเภอน้ำหนาว

ที่ ชื่อวัด หมู่ที่ ตำบล อำเภอ ปีที่ตั้งวัด ปีที่รับวิสุงฯ
1 กกกะบก 1 โคกมน น้ำหนาว 2478
2 โคกมน 2 โคกมน น้ำหนาว 2482 2541
3 ซำม่วง 5 วังกวาง น้ำหนาว 2485
4 นาพ่อสอง 5 น้ำหนาว น้ำหนาว 2445
5 โนนชาติสามัคคี(โนนชาด) 4 หลักด่าน น้ำหนาว 2475
6 ศรีสมพร 2 วังกวาง น้ำหนาว 2440
7 หลักด่าน 2 หลักด่าน น้ำหนาว 2475
8 ห้วยสนามทราย 6 โคกมน น้ำหนาว 1910 1920
9 ห้วยหญ้าเครือ 1 น้ำหนาว น้ำหนาว 2483

รายชื่อวัดในเขตอำเภอหนองไผ่

ที่ ชื่อวัด หมู่ที่ ตำบล อำเภอ ปีที่ตั้งวัด ปีที่รับวิสุงฯ
1 ขอนยางขวาง 1 วังท่าดี หนองไผ่ 2430
2 เขาแก้วโพธิ์ทอง 1 ท่าแดง หนองไผ่ 2450 2450
3 เขาเจริญธรรม 5 กองทูล หนองไผ่ 2550
4 เขาดิน 3 หนองไผ่ หนองไผ่ 2517 2530
5 เขาถ้ำโถ 1 ห้วยโป่ง หนองไผ่ 2544
6 คงสมโภชน์ 1 บ้านโภชน์ หนองไผ่ 2214 2226
7 คลองกระโบน 4 บ้านโภชน์ หนองไผ่ 2523 29/10/2552
8 คลองยาง 2 วังท่าดี หนองไผ่ 2552
9 คลองยาง 9 หนองไผ่ หนองไผ่ 2551
10 โคกเจริญ 1 บ่อไทย หนองไผ่ 2522
11 โคกพัฒนาราม 5 บัววัฒนา หนองไผ่ 2535
12 โคกสง่า 10 วังโบสถ์ หนองไผ่ 12/1/2559
13 จันทราราม 5 เพชรละคร หนองไผ่ 2521
14 เจริญศรัทธาราษฎร์ 7 บ้านโภชน์ หนองไผ่ 2514
15 ชัยมงคล 5 กองทูล หนองไผ่ 2545
16 ซอกซาย 2 นาเฉลียง หนองไผ่ 2519
17 ซับเดื่อ 6 บ้านโภชน์ หนองไผ่ 2553
18 ซับตะเคียนทอง 9 เพชรละคร หนองไผ่ 2553
19 ตะเคียนงาม 2 ท่าแดง หนองไผ่ 2420
20 ตีบใต้ 2 บ่อไทย หนองไผ่ 2525
21 ทรัพย์มะขาม 6 ยางงาม หนองไผ่ 2553
22 ท่าด้วง 8 ท่าด้วง หนองไผ่ 2482
23 ทุ่งเรไร 5 ท่าแดง หนองไผ่ 2536 2539
24 ไทรทองเจริญธรรม 2 วังโบสถ์ หนองไผ่ 9/3/2558
25 ธรรมยาน 8 นาเฉลียง หนองไผ่ 2552 2556
26 ธรรมเสมา 2 กองทูล หนองไผ่ 2250 2280
27 นาข้าวดอ 5 วังโบสถ์ หนองไผ่ 2529
28 น้ำเขียว 4 กองทูล หนองไผ่ 31/10/2556
29 น้ำวิ่ง 2 บ้านโภชน์ หนองไผ่ 2519 2534
30 นิลาวรรณประชาราม 4 วังโบสถ์ หนองไผ่ 2518
31 เนินพัฒนา 7 กองทูล หนองไผ่ 29/5/2558
32 เนินมะค่าน้อย 3 บัววัฒนา หนองไผ่ 2528
33 เนินร่มโพธิ์ 9 นาเฉลียง หนองไผ่ 2525
34 โนนดู่ 6 บ่อไทย หนองไผ่ 2547
35 โนนสว่าง(บ้านวังท่าดี) 4 วังท่าดี หนองไผ่ 2408
36 บ้านกลาง 3 วังท่าดี หนองไผ่ 2518 2520
37 บ้านโภชน์ 9 บ้านโภชน์ หนองไผ่ 2516 2524
38 บ้านวังเหว 4 ยางงาม หนองไผ่ 2544
39 บ้านสระเกษ 6 เพชรละคร หนองไผ่ 2482 2546
40 ประชาบำรุง 2 ห้วยโป่ง หนองไผ่ 2514 2534
41 ปากตกสามัคคี 8 ยางงาม หนองไผ่ 2543
42 ป่าเขาน้อย 2 บัววัฒนา หนองไผ่ 23/8/2557
43 ป่าประชานิมิตร 10 หนองไผ่ หนองไผ่ 23/8/2557
44 ปู่เจ้า 5 ห้วยโป่ง หนองไผ่ 2520
45 เพชรศิลาราม 3 เพชรละคร หนองไผ่ 4/5/2557
46 เพชราราม 2 เพชรละคร หนองไผ่ 2517 2523
47 โพธิ์เจดีย์ลอย 3 บ้านโภชน์ หนองไผ่ 2385 2400
48 โพธิ์ทอง 4 นาเฉลียง หนองไผ่ 2400
49 โพธิ์เย็น 5 บ่อไทย หนองไผ่ 2484
50 ยางงาม - ยางงาม หนองไผ่ 2440 25/9/2555
51 ราษฎร์บำรุงสามัคคีธรรม 4 กองทูล หนองไผ่ 2545
52 ราษฎร์ศรัทธาราม 3 ห้วยโป่ง หนองไผ่ 2545
53 ราษฎร์สามัคคีธรรม 5 นาเฉลียง หนองไผ่ 2508 2509
54 โรงบ่ม 3 ยางงาม หนองไผ่ 2522
55 ไร่เหนือพัฒนาราม 2 บัววัฒนา หนองไผ่ 2554
56 ลำกง 3 ท่าแดง หนองไผ่ 2539
57 ลำบัววัฒนา 6 บัววัฒนา หนองไผ่ 24/1/2515
58 ลำพาด 4 วังท่าดี หนองไผ่ 2539
59 วังชงโค 1 กองทูล หนองไผ่ 2541
60 วังโบสถ์ 6 วังโบสถ์ หนองไผ่ 2523
61 วังลี 1 นาเฉลียง หนองไผ่ 2521
62 วังสงวนเหนือ 4 บ่อไทย หนองไผ่ 2547
63 วังสะตือ 1 วังโบสถ์ หนองไผ่ 2539
64 วังอ่าง 4 บัววัฒนา หนองไผ่ 2552 21/01/2554
65 สระแก้ว 10 เพชรละคร หนองไผ่ 30/8/2556
66 สระหมื่นเชียง 3 วังโบสถ์ หนองไผ่ 2525
67 สว่างคงคา 2 ท่าแดง หนองไผ่ 2543
68 สว่างอารมณ์ 6 กองทูล หนองไผ่ 2326
69 สันเจริญ 6 ท่าด้วง หนองไผ่ 2551 21/01/2554
70 สามัคคีราษฎร์บำรุง 8 บ้านโภชน์ หนองไผ่ 30/8/2556
71 สินธนาราม 6 ท่าแดง หนองไผ่ 2540
72 หนองบัวทอง 8 กองทูล หนองไผ่ 2548
73 หนองไผ่ใต้ 1 หนองไผ่ หนองไผ่ 2544
74 หนองไผ่พิทยาราม 7 หนองไผ่ หนองไผ่ 2508 2511
75 หนองม่วง 11 ท่าแดง หนองไผ่ 2542
76 หนองไลย์ 7 นาเฉลียง หนองไผ่ 2522 2531
77 ใหม่สามัคคี 4 ห้วยโป่ง หนองไผ่ 2545
78 ใหม่สามัคคี 10 หนองไผ่ หนองไผ่ 4/5/2557
79 ใหม่สามัคคีธรรม 7 ท่าแดง หนองไผ่ 2535
80 อภัยมณีรัตน์ 5 ห้วยโป่ง หนองไผ่ 2526
81 อรุณเวฬุประดิษฐ์ 9 ท่าแดง หนองไผ่ 12/1/2559
82 อีสานสามัคคี 8 วังโบสถ์ หนองไผ่ 2552

รายชื่อวัดในเขตอำเภอบึงสามพัน

ที่ ชื่อวัด หมู่ที่ ตำบล อำเภอ ปีที่ตั้งวัด ปีที่รับวิสุงฯ
1 เขากะลาสามัคคีธรรม 6 ศรีมงคล บึงสามพัน 9/3/2558
2 เขาแหลมเจริญธรรม 4 ซับสมอทอด บึงสามพัน 31/10/2556
3 โคกกรวด 13 กันจุ บึงสามพัน 2527
4 โคกตายอ 2 ซับสมอทอด บึงสามพัน 2518 2523
5 โคกยาว 1 หนองแจง บึงสามพัน 2516
6 โคกสะอาด 9 กันจุ บึงสามพัน 2535
7 ซับเจริญ 9 ซับไม้แดง บึงสามพัน 9/3/2558
8 ซับตะเคียน 8 ซับสมอทอด บึงสามพัน 23/8/2557
9 ซับบอน 10 กันจุ บึงสามพัน 2528 2556
10 ซับไพรวัลย์ 4 ซับไม้แดง บึงสามพัน 2539
11 ซับไพเราะ 3 ซับไม้แดง บึงสามพัน 6/2/2557
12 ซับไม้แดง(นอก) (ใหม่) 2 ซับไม้แดง บึงสามพัน 2532
13 ซับไม้แดง(ใน) (เก่า) 2 ซับไม้แดง บึงสามพัน 2531
14 ซับลิ้นทอง 7 พญาวัง บึงสามพัน 23/12/2557
15 ซับสมอทอด 2 บึงสามพัน บึงสามพัน 2511 2513
16 ซับสามัคคี 10 พญาวัง บึงสามพัน 7/3/2554
17 ซับสำราญเหนือ 9 พญาวัง บึงสามพัน 13/2/2557
18 ดาวนิมิต 7 ซับสมอทอด บึงสามพัน 2528
19 ตะกรุดหิน 5 ซับสมอทอด บึงสามพัน 10/1/2555
20 ถ้ำวังนาง 8 หนองแจง บึงสามพัน 2481
21 ทรัพย์เกษตร(นอก) 9 บึงสามพัน บึงสามพัน 2526 2526
22 ทรัพย์เกษตร(ใน) 9 บึงสามพัน บึงสามพัน 2520
23 ทุ่งนางาม 5 กันจุ บึงสามพัน 2550
24 ทุ่งแฝกวนาราม 8 พญาวัง บึงสามพัน 2554
25 ทุ่งสีทม 19 กันจุ บึงสามพัน 23/12/2557
26 เทพนิมิตวนาราม 10 ศรีมงคล บึงสามพัน 23/8/2557
27 เทพมุนี 14 หนองแจง บึงสามพัน 12/1/2559
28 นิมิตสัจธรรม 4 ซับไม้แดง บึงสามพัน 10/6/2556
29 เนินเสรี 11 กันจุ บึงสามพัน 9/3/2558
30 บรรพตาราม 7 บึงสามพัน บึงสามพัน 2513 2526
31 บึงสามพัน(บน) 8 บึงสามพัน บึงสามพัน 2526
32 บึงสามพัน(ล่าง) 5 บึงสามพัน บึงสามพัน 2524 7/5/2557
33 โป่งบุญเจริญ 3 วังพิกุล บึงสามพัน 22/8/2557
34 พญาวัง 1 พญาวัง บึงสามพัน 2538
35 พิกุลบุญนาค 1 กันจุ บึงสามพัน 2484
36 ยุบใหญ่ศรีเจริญธรรม 7 วังพิกุล บึงสามพัน 2542
37 รัตนาราม 7 กันจุ บึงสามพัน 2529
38 ราษฎร์เจริญสามัคคีธรรม 6 กันจุ บึงสามพัน 2544
39 ราหุล 4 บึงสามพัน บึงสามพัน 2523
40 โรงวัว 9 หนองแจง บึงสามพัน 2482
41 วังตะเคียนทอง 5 วังพิกุล บึงสามพัน 6/2/2557
42 วังปลาสามัคคีธรรม 11 พญาวัง บึงสามพัน 9/3/2558
43 วังพิกุล 6 วังพิกุล บึงสามพัน 2534 2534
44 วิมลประชาสรรค์ 1 ศรีมงคล บึงสามพัน 29/12/2554
45 เวียงโพธิ์งาม 6 บึงสามพัน บึงสามพัน 2521
46 สิริรัตนาราม 4 กันจุ บึงสามพัน 2519
47 หนองกำไร 4 ศรีมงคล บึงสามพัน 23/8/2557
48 หนองแจง 2 หนองแจง บึงสามพัน 2518
49 หนองแดง 12 กันจุ บึงสามพัน 2525
50 หนองทรายกลอย 10 วังพิกุล บึงสามพัน 9/3/2558
51 หนองไทรงาม 12 วังพิกุล บึงสามพัน 23/12/2557
52 หนองพลวง 3 กันจุ บึงสามพัน 2523
53 หนองมะค่า 7 วังพิกุล บึงสามพัน 2532
54 ห้วยทราย 4 วังพิกุล บึงสามพัน 2552 12/11/2553
55 หินดาดใหญ่ 6 ซับไม้แดง บึงสามพัน 4/5/2557
56 ใหม่ราษฎร์บำรุง 6 ซับสมอทอด บึงสามพัน 22/8/2557
57 อู่เรือ 12 หนองแจง บึงสามพัน 2483

รายชื่อวัดในเขตอำเภอวิเชียรบุรี

ที่ ชื่อวัด หมู่ที่ ตำบล อำเภอ ปีที่ตั้งวัด ปีที่รับวิสุงฯ
1 กระทุ่มทอง 5 ซับสมบูรณ์ วิเชียรบุรี 2552
2 กลุ่มชัยนาทสามัคคีธรรม 10 ภูน้ำหยด วิเชียรบุรี 2551
3 กลุ่มนครนายก 4 สามแยก วิเชียรบุรี 2527
4 กุดตาบ้องศรัทธาธรรม 13 บ่อรัง วิเชียรบุรี 3/12/2555
5 เกาะบรเพ็ด 1 บึงกระจับ วิเชียรบุรี 2545
6 แก้วมณี 11 พุเตย วิเชียรบุรี 2529
7 เขาข้าหลวง 5 น้ำร้อน วิเชียรบุรี 2528
8 เขายางโปร่ง 4 โคกปรง วิเชียรบุรี 2552
9 เขาเสนาสนาราม 7 ภูน้ำหยด วิเชียรบุรี 22/8/2557
10 คลองทราย 11 ซับน้อย วิเชียรบุรี 9/3/2558
11 คลองยางศิริธรรม 3 ภูน้ำหยด วิเชียรบุรี 22/8/2557
12 คีรีสุทธาราม 4 ซับสมบูรณ์ วิเชียรบุรี 4/5/2557
13 โคกกรวด 8 น้ำร้อน วิเชียรบุรี 2525 2540
14 โคกปรง 2 โคกปรง วิเชียรบุรี 2533 2534
15 โคกสง่า 7 พุขาม วิเชียรบุรี 2525 2536
16 โคกสว่าง 4 บ่อรัง วิเชียรบุรี 2315 2532
17 โคกสำราญ 4 น้ำร้อน วิเชียรบุรี 2526 2536
18 ซับกองทอง 8 สามแยก วิเชียรบุรี 23/8/2557
19 ซับตะเคียน 8 วังใหญ่ วิเชียรบุรี 12/1/2559
20 ซับตะแบก 5 ยางสาว วิเชียรบุรี 12/1/2559
21 ซับน้อยศรัทธาธรรม 1 ซับน้อย วิเชียรบุรี 11/3/2554
22 ซับปางช้าง 5 ซับน้อย วิเชียรบุรี 30/8/2556
23 ซับสมบูรณ์ 8 ซับสมบูรณ์ วิเชียรบุรี 30/4/2556
24 ซับสวัสดิ์ 6 โคกปรง วิเชียรบุรี 2552
25 ซับอีลุม 5 โคกปรง วิเชียรบุรี 22/8/2557
26 ดงเข็ม 3 สามแยก วิเชียรบุรี 2541
27 ดงน้อย 15 โคกปรง วิเชียรบุรี 22/8/2557
28 ดาดอุดมสามัคคีธรรม 7 วังใหญ่ วิเชียรบุรี 2551
29 ตะกุดไผ่ 6 พุเตย วิเชียรบุรี 2527
30 ถนนโค้ง 2 พุขาม วิเชียรบุรี 2524
31 ถ้ำแก้ว 1 สามแยก วิเชียรบุรี 2541
32 ทุ่งใหญ่ 5 ท่าโรง วิเชียรบุรี 2518 2525
33 เทพเนรมิต 17 บ่อรัง วิเชียรบุรี 24/12/2555
34 เทศประชาราม(ศรีประชาธรรม) 3 สระประดู่ วิเชียรบุรี 2545 08/09/2554
35 ไทรงาม 8 น้ำร้อน วิเชียรบุรี 2552
36 ไทรงาม 9 พุเตย วิเชียรบุรี 2527
37 ไทรงามธรรมาราม 5 วังใหญ่ วิเชียรบุรี 9/3/2558
38 นาสามัคคี 8 โคกปรง วิเชียรบุรี 2552
39 น้ำเดือดสามัคคีธรรม 12 โคกปรง วิเชียรบุรี 23/8/2557
40 นิมิตธารา 6 สามแยก วิเชียรบุรี 2525
41 โนนสง่าบูรพาราม 2 ยางสาว วิเชียรบุรี 10/6/2556
42 ในเรืองศรี 1 ท่าโรง วิเชียรบุรี 2519 2524
43 บ้านซับผุด 17 ยางสาว วิเชียรบุรี 2547
44 บ้านวังลึก 15 ภูน้ำหยด วิเชียรบุรี 2548
45 บ้านใหม่ 7 บ่อรัง วิเชียรบุรี 2527
46 บึงกระจับ 5 บึงกระจับ วิเชียรบุรี 2527 2536
47 บุญชัย 4 ท่าโรง วิเชียรบุรี 2528 24/12/2555
48 บุมะกรูด 8 ท่าโรง วิเชียรบุรี 2528
49 ประชานิมิต 7 ท่าโรง วิเชียรบุรี 2516 2522
50 ป่าเรไรทอง 3 ท่าโรง วิเชียรบุรี 2340 2527
51 ป่าสังฆาราม 7 โคกปรง วิเชียรบุรี 2553
52 พรหมประชาสรรค์ 14 ภูน้ำหยด วิเชียรบุรี 2548
53 พรหมยาม 7 สามแยก วิเชียรบุรี 2514 2515
54 พรหมาโสฬสาราม 9 ซับน้อย วิเชียรบุรี 2547 08/09/2554
55 พานทองพัฒนา 13 พุเตย วิเชียรบุรี 6/2/2557
56 พุเตยประสิทธิ์ 1 พุเตย วิเชียรบุรี 2515 2517
57 โพทะเล 2 ซับสมบูรณ์ วิเชียรบุรี 20/6/2556
58 โพธิ์ทอง 2 บ่อรัง วิเชียรบุรี 2453 2481
59 ภูน้ำหยด 9 ภูน้ำหยด วิเชียรบุรี 2546
60 ภูศรีสวรรค์ 2 บ่อรัง วิเชียรบุรี 2545
61 มาบสมอ 14 ท่าโรง วิเชียรบุรี 2528
62 ยางจ่าสามัคคีธรรม 12 ภูน้ำหยด วิเชียรบุรี 23/8/2557
63 ยางสามต้น 1 ภูน้ำหยด วิเชียรบุรี 31/10/2556
64 รวมทรัพย์ 6 ภูน้ำหยด วิเชียรบุรี 2548
65 ราษฎร์ศรัทธาธรรม 2 ซับน้อย วิเชียรบุรี 2553
66 ไร่ตาพุฒ 9 สามแยก วิเชียรบุรี 2522
67 ไร่อุดม 3 ซับสมบูรณ์ วิเชียรบุรี 2550
68 ลำกระทิงทอง 2 ภูน้ำหยด วิเชียรบุรี 2528
69 ลำนารวย 8 สระประดู่ วิเชียรบุรี 2527
70 ลำเพียร 10 โคกปรง วิเชียรบุรี 2548
71 วงษ์ทอง 11 พุเตย วิเชียรบุรี 23/8/2557
72 วังชะอม 10 พุเตย วิเชียรบุรี 23/8/2557
73 วังน้อย 2 วังใหญ่ วิเชียรบุรี 11/3/2554
74 วังน้ำเย็น 9 น้ำร้อน วิเชียรบุรี 2527
75 วังไผ่ 6 บ่อรัง วิเชียรบุรี 2527
76 วังใหญ่ 1 วังใหญ่ วิเชียรบุรี 11/3/2554
77 วิเชียรบำรุง 13 ท่าโรง วิเชียรบุรี 2471 2493
78 วีรธรรมาราม 4 สามแยก วิเชียรบุรี 2541
79 ศรีธงชัย 4 พุขาม วิเชียรบุรี 2514
80 สามแยก 1 สระประดู่ วิเชียรบุรี 2520
81 สามแยกพัฒนา 8 ท่าโรง วิเชียรบุรี 2550
82 สามัคคีพัฒนา 1 ภูน้ำหยด วิเชียรบุรี 24/2/2554
83 สุคันธาวาส 7 ซับสมบูรณ์ วิเชียรบุรี 4/5/2557
84 สุจิตตาราม 10 น้ำร้อน วิเชียรบุรี 24/5/2559
85 เสนาสน์ 7 ภูน้ำหยด วิเชียรบุรี 22/8/2557
86 เสลินทราราม 2 สระประดู่ วิเชียรบุรี 2514
87 แสงมณีเจริญธรรม 6 ซับสมบูรณ์ วิเชียรบุรี 30/8/2556
88 หนองกระทุ่ม 9 พุขาม วิเชียรบุรี 2528
89 หนองขาม 9 โคกปรง วิเชียรบุรี 2550
90 หนองคล้า 8 พุเตย วิเชียรบุรี 2552
91 หนองปลาไหลสามัคคีธรรม 6 วังใหญ่ วิเชียรบุรี 22/8/2557
92 หนองโปร่ง 8 บ่อรัง วิเชียรบุรี 2526
93 หนองไม้สอ 5 บ่อรัง วิเชียรบุรี 2525
94 หนองยาวราษฎร์บำรุง 7 พุเตย วิเชียรบุรี 22/8/2557
95 หนองสมบูรณ์ 6 พุขาม วิเชียรบุรี 2526
96 หนองหวาย 8 พุขาม วิเชียรบุรี 2531
97 หนองอุดมวนาราม 9 ซับสมบูรณ์ วิเชียรบุรี 9/3/2558
98 ห้วยชัน 4 สระประดู่ วิเชียรบุรี 2525
99 หินดาด 6 ซับน้อย วิเชียรบุรี 2552
100 ใหม่โคกเจริญ 4 น้ำร้อน วิเชียรบุรี 2545
101 ใหม่เทพประสิทธิ์ 5 ภูน้ำหยด วิเชียรบุรี 31/10/2556
102 ใหม่ไร่อุดม 3 ซับสมบูรณ์ วิเชียรบุรี 2550
103 ใหม่วิไลวัลย์ 10 บ่อรัง วิเชียรบุรี 2548
104 อำพวัน 2 น้ำร้อน วิเชียรบุรี 2437
105 อุดมมงคล 1 สระประดู่ วิเชียรบุรี 2536 2538

รายชื่อวัดในเขตอำเภอศรีเทพ

ที่ ชื่อวัด หมู่ที่ ตำบล อำเภอ ปีที่ตั้งวัด ปีที่รับวิสุงฯ
1 กุดตาแร้ว 7 นาสนุ่น ศรีเทพ 2523
2 เกาะแก้ววนาราม 6 คลองกระจัง ศรีเทพ 2515 2517
3 เขาแก้วธรรมาราม 3 หนองย่างทอย ศรีเทพ 4/5/2557
4 เขาคลัง 8 คลองกระจัง ศรีเทพ 2520
5 คลองดู่ 11 คลองกระจัง ศรีเทพ 2523
6 โคกรังน้อย 4 หนองย่างทอย ศรีเทพ 20/6/2556
7 โคกสะแกลาด 4 ศรีเทพ ศรีเทพ 2523
8 โคกหิน 9 สระกรวด ศรีเทพ 2525
9 ซับเจริญศรีมงคล 6 หนองย่างทอย ศรีเทพ 22/8/2557
10 ซับหินเพลิง 8 โคกสะอาด ศรีเทพ 2538
11 ซับอุดมมงคลธรรม 5 หนองย่างทอย ศรีเทพ 2543
12 ด่านเจริญชัย 9 หนองย่างทอย ศรีเทพ 20/6/2556
13 ตาคลีภิรมย์ 12 โคกสะอาด ศรีเทพ 2536
14 ท่าไม้ทอง 7 ศรีเทพ ศรีเทพ 2524
15 ทุ่งนางาม 12 หนองย่างทอย ศรีเทพ 2552
16 ทุ่งเศรษฐี 10 สระกรวด ศรีเทพ 2523
17 เทพนิมิตวราราม 1 คลองกระจัง ศรีเทพ 2514 2514
18 ธุตังคาราม 8 ศรีเทพ ศรีเทพ 2360 2365
19 นาสนุ่น 2 นาสนุ่น ศรีเทพ 2521
20 นาสวรรค์ 12 คลองกระจัง ศรีเทพ 4/5/2557
21 น้ำซับกุ้งกั้ง 10 โคกสะอาด ศรีเทพ 2552
22 เนินถาวร 8 นาสนุ่น ศรีเทพ 22/8/2557
23 เนินโบสถ์ 14 คลองกระจัง ศรีเทพ 4/5/2557
24 เนินมะขามป้อม 10 หนองย่างทอย ศรีเทพ 4/5/2557
25 เนินหินอ่อน 16 สระกรวด ศรีเทพ 4/5/2557
26 บ่อมะกัก 6 ประดู่งาม ศรีเทพ 2544
27 บ้านนาสามัคคี 4 นาสนุ่น ศรีเทพ 2523
28 บึงศรีเทพรัตนาราม 6 ศรีเทพ ศรีเทพ 2482
29 ป่าอินทรานิมิต 7 สระกรวด ศรีเทพ 9/3/2558
30 พิกุลทอง 3 นาสนุ่น ศรีเทพ 2475 2498
31 พุทธมงคลเทพนิมิต 10 หนองย่างทอย ศรีเทพ 4/5/2557
32 โพธิ์ทอง 3 ศรีเทพ ศรีเทพ 2476 2481
33 ม่วงชุม 4 คลองกระจัง ศรีเทพ 2522
34 มอดินแดง 3 คลองกระจัง ศรีเทพ 2521
35 แม่น้ำแควป่าสัก 9 ศรีเทพ ศรีเทพ 2523
36 ร่องหอย 11 สระกรวด ศรีเทพ 2533
37 รักไทย 12 ศรีเทพ ศรีเทพ 2543
38 รังย้อย 1 หนองย่างทอย ศรีเทพ 2524
39 ราษฎร์บำรุง 6 โคกสะอาด ศรีเทพ 2519 2526
40 ราษฎร์ศรัทธาธรรม 3 ประดู่งาม ศรีเทพ 2521
41 วังกำแพง 7 สระกรวด ศรีเทพ 2527
42 วังขอน 10 คลองกระจัง ศรีเทพ 2523
43 วังขาม 3 สระกรวด ศรีเทพ 2481 08/09/2554
44 วังไทร 13 คลองกระจัง ศรีเทพ 2522
45 ศรีเทพ 5 ศรีเทพ ศรีเทพ 2527 2556
46 ศรีเทพ 12 สระกรวด ศรีเทพ 2520
47 ศิริมงคล 1 โคกสะอาด ศรีเทพ 2514 2521
48 สมโภชกรุง 200 ปี 10 นาสนุ่น ศรีเทพ 2542
49 สรวงสวรรค์ 2 คลองกระจัง ศรีเทพ 2550
50 สระกรวด(ธัญญาราม) 1 สระกรวด ศรีเทพ 2463 2534
51 สวนธรรมศรีมงคล 9 คลองกระจัง ศรีเทพ 31/10/2556
52 สว่างสามัคคี 2 สระกรวด ศรีเทพ 2512 2517
53 สันติธรรม 1 ประดู่งาม ศรีเทพ 2527 2556
54 หนองขามพุทธาราม 7 หนองย่างทอย ศรีเทพ 4/5/2557
55 หนองจอก 8 สระกรวด ศรีเทพ 2553
56 หนองบัว 6 นาสนุ่น ศรีเทพ 2528
57 หนองบัวเริง 11 หนองย่างทอย ศรีเทพ 2540 2541
58 หนองย่างทอย 3 หนองย่างทอย ศรีเทพ 2526 2528
59 หนองสรวง 2 คลองกระจัง ศรีเทพ 2528
60 หนองสะแก 9 คลองกระจัง ศรีเทพ 4/5/2557
61 หนองสะแกสี่ 11 โคกสะอาด ศรีเทพ 22/8/2557
62 หนองไฮ 8 สระกรวด ศรีเทพ 2525 2539
63 ห้วยทรายทอง 1 ประดู่งาม ศรีเทพ 2525
64 ห้วยหวาย 8 หนองย่างทอย ศรีเทพ 4/5/2557
65 ใหม่ศรีโสภณ 10 โคกสะอาด ศรีเทพ 22/8/2557
66 อุททนะ 2 หนองย่างทอย ศรีเทพ 22/8/2557
67 อุทุมพรวนาวาส 2 ศรีเทพ ศรีเทพ 2420

รายชื่อวัดในเขตอำเภอชนแดน

ที่ ชื่อวัด หมู่ที่ ตำบล อำเภอ ปีที่ตั้งวัด ปีที่รับวิสุงฯ
1 กุฎีพระ 4 ท่าข้าม ชนแดน 2462
2 เขาคณฑา 5 บ้านกล้วย ชนแดน 2474
3 เขาคณาผาแดง 10 ชนแดน ชนแดน 12/1/2559
4 เขาน้อย 4 ลาดแค ชนแดน 2537
5 เขาน้อยรังแตน 3 ตะกุดไร ชนแดน 2545
6 เขาบ่อทอง 10 ท่าข้าม ชนแดน 2543
7 เขาปูนศรัทธาราม 4 ลาดแค ชนแดน 2482
8 เขาฝาง 6 บ้านกล้วย ชนแดน 31/10/2556
9 เขาเพิ่ม 8 ซับพุทรา ชนแดน 9/3/2558
10 เขาแม่แก่ 3 ลาดแค ชนแดน 2537
11 เขาสัก 4 ตะกุดไร ชนแดน 2482
12 เขาหินพัฒนาราม 15 พุทธบาท ชนแดน 31/10/2556
13 คลองคล้าสามัคคีธรรม 26 พุทธบาท ชนแดน 4/5/2557
14 คลองตะเคียน 6 ตะกุดไร ชนแดน 2482
15 คลองบน 11 ลาดแค ชนแดน 2537
16 คลองปลาหมอ 5 ศาลาลาย ชนแดน 22/8/2557
17 คลองห้วยนา 11 ชนแดน ชนแดน 22/8/2557
18 โคกเจริญเหนือ 13 ชนแดน ชนแดน 9/3/2558
19 โคกสารสัจจธรรม 5 ซับพุทรา ชนแดน 2550
20 จันทราราม 8 ท่าข้าม ชนแดน 2513 2532
21 ซับเจริญ 3 ซับพุทรา ชนแดน 4/5/2557
22 ซับตะเคียน 21 ลาดแค ชนแดน 2550 2556
23 ซับน้อย 18 พุทธบาท ชนแดน 9/3/2558
24 ซับม่วง 15 ลาดแค ชนแดน 22/8/2557
25 ญาณเมธี 8 ดงขุย ชนแดน 2544
26 ดงขุย (กม.28) 8 ดงขุย ชนแดน 2524
27 ดงแขวน 6 ท่าข้าม ชนแดน 2483
28 ดงลาน 2 ลาดแค ชนแดน 2543
29 ดงเสือเหลือง 7 ดงขุย ชนแดน 2541 2556
30 ถ้ำเขาเครือ 11 พุทธบาท ชนแดน 2548
31 ถ้ำมงคล 4 บ้านกล้วย ชนแดน 2483
32 ทรัพย์เจริญผล 7 ท่าข้าม ชนแดน 2483
33 ทรัพย์พุทรา 1 ซับพุทรา ชนแดน 2531
34 ทรัพย์มะค่าเทวประสิทธิ์ 5 ศาลาลาย ชนแดน 22/8/2557
35 ทุ่งโตนด 3 ดงขุย ชนแดน 2483
36 ทุ่งสว่าง 6 ท่าข้าม ชนแดน 2483
37 ธรรมรัตนาราม 3 บ้านกล้วย ชนแดน 2544 25/03/2554
38 น้ำพุสามัคคี 2 พุทธบาท ชนแดน 2543
39 เนินต้อง 25 พุทธบาท ชนแดน 31/10/2556
40 เนินสว่าง 3 ตะกุดไร ชนแดน 2482
41 เนินสะอาด 1 ดงขุย ชนแดน 2544
42 บ้านกกจั่น 20 พุทธบาท ชนแดน 2550
43 บ้านโคกหนองจอก 10 ลาดแค ชนแดน 2551
44 บ้านซับมาแสน 6 ซับพุทรา ชนแดน 2551
45 บ้านซำเตย 21 พุทธบาท ชนแดน 2552
46 บ้านน้ำลัด 3 พุทธบาท ชนแดน 13/2/2555
47 บ้านเนินสง่า 2 ซับพุทรา ชนแดน 2548
48 บ้านอ่างหิน 13 พุทธบาท ชนแดน 2550
49 บุ่งคล้า 1 ดงขุย ชนแดน 2522
50 ป่าเขาสักวนาราม 4 ตะกุดไร ชนแดน 9/3/2558
51 ป่าคีรีรัง 19 ลาดแค ชนแดน 9/3/2558
52 โป่งเจ็ดเศียร 12 พุทธบาท ชนแดน 23/8/2557
53 โป่งตะแบกวนาราม 10 พุทธบาท ชนแดน 19/12/2555
54 โป่งตาเบ้า 8 ชนแดน ชนแดน 22/8/2557
55 โป่งนกแก้ว 7 ตะกุดไร ชนแดน 2481
56 พระธาตุเนินสว่าง 3 ตะกุดไร ชนแดน 2552
57 พระพุทธบาทชนแดน 4 ชนแดน ชนแดน 2516
58 โพธิ์เตี้ย 3 ศาลาลาย ชนแดน 2462
59 มะขามแดงเจริญธรรม 7 ซับพุทรา ชนแดน 22/8/2557
60 ราษฎร์ศรัทธาธรรม 8 ลาดแค ชนแดน 2482
61 ราษฎร์สุขเกษม 5 ท่าข้าม ชนแดน 2483
62 ลาดแค 5 ลาดแค ชนแดน 2536
63 ลาดน้อย 13 พุทธบาท ชนแดน 2551
64 วังกำแพงสามัคคีธรรม 7 ลาดแค ชนแดน 2537
65 วังไทร 4 ซับพุทรา ชนแดน 31/10/2556
66 วังปลาช่อน 2 ท่าข้าม ชนแดน 2543
67 วังมะปราง 16 พุทธบาท ชนแดน 2544
68 วังรวก 1 บ้านกล้วย ชนแดน 2545
69 วังลาด 6 ชนแดน ชนแดน 2550
70 วังศาลา 1 ดงขุย ชนแดน 4/5/2557
71 วารีล้อม 5 ดงขุย ชนแดน 2454
72 วารีวงษ์ 4 ดงขุย ชนแดน 2452
73 ศาลาลาย 1 ศาลาลาย ชนแดน 2543 2543
74 ศิริรัตน์วนาราม 1 ท่าข้าม ชนแดน 2462 2504
75 สระประทุมทอง 2 ศาลาลาย ชนแดน 2543
76 สว่างเนตร 2 ดงขุย ชนแดน 2474 2497
77 สว่างอรุณ 1 ชนแดน ชนแดน 2451
78 สันติสุขขาราม 1 ตะกุดไร ชนแดน 2482
79 สำราญราษฎร์สามัคคี 2 บ้านกล้วย ชนแดน 2476
80 สิรินทาราม 3 บ้านกล้วย ชนแดน 2513
81 หนองกลอย ตะกุดไร ชนแดน 2543
82 หนองโก 14 ท่าข้าม ชนแดน 2543
83 หนองดู่วนาราม 15 พุทธบาท ชนแดน 9/3/2558
84 หนองแดงเทพประทาน 5 ชนแดน ชนแดน 9/3/2558
85 หนองตาด 5 พุทธบาท ชนแดน 2552
86 หนองปรือ 17 ลาดแค ชนแดน 22/12/2554
87 หนองระมาน 6 ดงขุย ชนแดน 2544
88 ห้วยงาช้าง 23 พุทธบาท ชนแดน 2548
89 ห้วยงาช้าง 4 พุทธบาท ชนแดน 9/3/2558
90 ห้วยตูมสุทธาวาส 1 พุทธบาท ชนแดน 4/5/2557
91 หัวถนน 8 ศาลาลาย ชนแดน 30/8/2556
92 ใหม่ถ้ำแก้ว 7 ลาดแค ชนแดน 2483
93 ใหม่ศรีสุธรรมา 22 พุทธบาท ชนแดน 9/3/2558
94 ใหม่สามัคคีธรรม 6 ลาดแค ชนแดน 2467

รายชื่อวัดในเขตอำเภอวังโป่ง

ที่ ชื่อวัด หมู่ที่ ตำบล อำเภอ ปีที่ตั้งวัด ปีที่รับวิสุงฯ
1 กุดเป้า 9 ท้ายดง วังโป่ง 2475
2 เกตุสามัคคีธรรม 10 วังโป่ง วังโป่ง 2483
3 คลองน้ำคัน (สามัคคี) 2 ซับเปิบ วังโป่ง 2483
4 โคกหนองแสง 7 วังศาล วังโป่ง 2547
5 เชิงชายวนาราม 5 ซับเปิบ วังโป่ง 9/3/2558
6 ซับเปิบใต้ 8 ซับเปิบ วังโป่ง 10/6/2556
7 ทรายทองวนาราม 4 วังหิน วังโป่ง 2465
8 เทพนิมิตรคีรีวงษ์ 3 ซับเปิบ วังโป่ง 10/6/2556
9 ไทรงามสามัคคี 1 วังหิน วังโป่ง 2463
10 เนินคายสามัคคี 4 วังศาล วังโป่ง 2550
11 เนินศิลาเพชร 7 วังหิน วังโป่ง 2463
12 ปัญจขันธ์ 7 วังศาล วังโป่ง 2482
13 ป่าไพบูลย์ 4 ท้ายดง วังโป่ง 2460
14 ป่าไพศาล 5 วังศาล วังโป่ง 2483
15 ผดุงราษฎร์ 1 ท้ายดง วังโป่ง 30/7/2519 15/6/2521
16 พุทธไธสวรรค์ 10 วังศาล วังโป่ง 9/3/2558
17 ภูเขาทอง 5 วังศาล วังโป่ง 2453
18 ยางงาม 3 วังหิน วังโป่ง 2472
19 ราษฎร์ศรัทธาราม 8 ท้ายดง วังโป่ง 2475
20 ราษฎร์ศรัทธาราม 6 วังหิน วังโป่ง 2482
21 ไร่ฝายน้อย 9 วังโป่ง วังโป่ง 2465
22 วังไทรทอง(ไทรทองวนาราม) 1 ซับเปิบ วังโป่ง 2483
23 วังสมบัติ 2 วังหิน วังโป่ง 29/5/2558
24 วารีวราราม 7 ท้ายดง วังโป่ง 2475
25 ศรีเจริญ 6 ท้ายดง วังโป่ง 2468
26 สว่างสันติวรรณ 5 วังหิน วังโป่ง 2461 18/04/2555
27 สว่างสามัคคี 2 ท้ายดง วังโป่ง 2453 2529
28 ใหม่ทางข้ามสามัคคีธรรม 8 วังโป่ง วังโป่ง 12/1/2559
29 ใหม่วังตะเคียน 10 วังหิน วังโป่ง 2552
30 ใหม่สามัคคีธรรม 11 วังโป่ง วังโป่ง 2483
31 อรัญจิตสว่าง 7 วังหิน วังโป่ง 23/12/2557
32 อรัญญาวาส 1 วังโป่ง วังโป่ง 2345 2538
33 อรุณรัศมี 13 วังโป่ง วังโป่ง 20/6/2556

ข้อมูล  ณ  วันที่  30  มิถุนายน  2559


แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2016 เวลา 10:08 น.)