รายชื่อวัด (ธรรมยุต ) จังหวัดเพชรบูรณ์
สำรวจข้อมูล  ณ  วันที่   30 มิถุนายน  2559
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
ที่ ชื่อวัด ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ ปีที่ตั้งวัด ปีที่รับวิสุงฯ
1 จิรวัฒนาราม กม.13 5 ห้วยสะแก เมืองฯ 21/8/2518 9/5/2534
2 เพชรวราราม ชุมชนเพชรพัฒนา - ในเมือง เมืองฯ 2501 2502
3 วังชมพู วังเจริญ 3 วังชมภู เมืองฯ 8/6/2522 2/3/2527
4 วารีวนาราม ห้วยตูม 6 ตะเบาะ เมืองฯ 14/10/2520 -
5 เวฬุวนาราม เฉลียงลับ 3 นาป่า เมืองฯ 1/7/2514 17/9/2519
6 สนธิกรประชาราม ไร่เหนือ 3 สะเดียง เมืองฯ 17/3/2535 19/5/2547
7 เฉลียงลับ เฉลียงลับ 6 นาป่า เมืองฯ 6/5/2537 31/3/2549
8 บุ่งกกเรียง บุ่งกกเรียง 1 ห้วยใหญ่ เมืองฯ 14/11/2538 -
9 สังกิจจาราม คลองศาลา 2 สะเดียง เมืองฯ 4/12/2546 -
10 จงจิตสามัคคีธรรม คลองเจริญ 6 ชอนไพร เมืองฯ 25/12/2547 -
11 ไทรงาม ไทรงาม 9 สะเดียง เมืองฯ 30/12/2548 -
12 ศรีป่าสัก ลำป่าสักมูล 4 ดงมูลเหล็ก เมืองฯ 20/4/2550 -
13 ป่าบ้านโคก บ้านโคก 2 บ้านโคก เมืองฯ 1/5/2550 -
14 ป่าโนนเสาธง โนนเสาธง 6 ตะเบาะ เมืองฯ 15/8/2551 -
15 ติสสมหาวัน น้ำร้อนศรีทอง 9 น้ำร้อน เมืองฯ 10/1/2555 -
16 พ่อขุนผาเมือง ตลิ่งชัน 1 ชอนไพร เมืองฯ 24/12/2555 -
17 สันติคามคีรี ห้วยทราย 7 ระวิง เมืองฯ 24/12/2555 -
18 คูหาบรรพต ซับชมภู 8 ระวิง เมืองฯ 24/12/2555 -
19 จันทูปมาวาส ท่าเมี่ยง 10 นายม เมืองฯ 24/12/2555 -
20 ป่าห้วยไร่ ห้วยไร่ 3 ระวิง เมืองฯ 30/4/2556 -
21 ถ้ำเนินสมบูรณ์ เนินสมบูรณ์ 8 ห้วยสะแก เมืองฯ 31/10/2556
22 เพชรไอย์ศวร นางั่ว 8 นางั่ว เมืองฯ 6/2/2557
23 ป่ายางกุด ยางกุด 6 ระวิง เมืองฯ 4/5/2557
24 เดชธนบดีพุทธบูชา ห้วยทราย 7 ระวิง เมืองฯ 23/8/2557
25 เทวธัมมี น้ำร้อนศรีทอง 9 น้ำร้อน เมืองฯ 9/3/2558
อำเภอชนแดน
ที่ ชื่อวัด ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ ปีที่ตั้งวัด ปีที่รับวิสุงฯ
1 สวัสดิ์ประชาราม เขาแม่แก่ 3 ลาดแค ชนแดน 13/2/2552 -
2 เทพธรรมรังษี บ้านใหม่พัฒนา 12 บ้านกล้วย ชนแดน 24/12/2555
3 ป่าศรีถาวร บ้านท่าข้าม 3 ท่าข้าม ชนแดน 30/8/2556
4 ป่าชนแดน โนนตาเสา 12 ชนแดน ชนแดน 9/3/2558
5 กิตติสารวนาราม โคกไทรงาม 14 ชนแดน ชนแดน 19/2/2559
อำเภอวังโป่ง
ที่ ชื่อวัด ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ ปีที่ตั้งวัด ปีที่รับวิสุงฯ
1 สันติวรญาณ กุดพันสะเดา 6 วังศาล วังโป่ง 20/4/2550 2/7/2551
2 ถ้ำผาผึ้ง วังไทรงาม 13 วังหิน วังโป่ง 16/1/2555
3 สวนอุดมสุข วังโป่ง 13 วังโป่ง วังโป่ง 31/10/2556
อำเภอหล่มสัก
ที่ ชื่อวัด ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ ปีที่ตั้งวัด ปีที่รับวิสุงฯ
1 เกาะสวรรค์ คลองสีฟัน 6 ลานบ่า หล่มสัก 2482 -
2 นาแซงน้อย นาแซงน้อย 8 ท่าอิบุญ หล่มสัก 30/12/2531 21/11/2532
3 โพธิ์ศรีสองคร ท่ากกโพธิ์ 3 หล่มสัก หล่มสัก 2350 2517
4 สันติวัฒนา สักหลง 2 สักหลง หล่มสัก 14/12/2519 30/8/2520
5 สามัคคีวัฒนา - หล่มสัก หล่มสัก 2478 2485
6 เนินแก้วสว่างสีทอง หนองปลา 4 น้ำเฮี้ย หล่มสัก 2482 -
7 ชัยมงคล น้ำดุก 1 ปากช่อง หล่มสัก 23/9/2545 -
8 ป่าห้วยชัน ห้วยชัน 7 สักหลง หล่มสัก 20/9/2543 12/11/2553
9 ป่าพุทธธรรม 11 ห้วยไร่ หล่มสัก 29/5/2258 -
อำเภอเขาค้อ
ที่ ชื่อวัด ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ ปีที่ตั้งวัด ปีที่รับวิสุงฯ
1 ป่าไชยชุมพล เสลียงแห้ง 3 สะเดาะพง เขาค้อ 14/12/2538 9/1/2547
2 วิชมัยปุญญาราม กนกงาม 1 เขาค้อ เขาค้อ 24/11/2547 -
3 อจธัมโม เสลียงแห้ง 3 หนองแม่นา เขาค้อ 9/3/2558
อำเภอน้ำหนาว
ที่ ชื่อวัด ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ ปีที่ตั้งวัด ปีที่รับวิสุงฯ
1 ครองยุต 5 หลักด่าน น้ำหนาว 2483 -
อำเภอหล่มเก่า
ที่ ชื่อวัด ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ ปีที่ตั้งวัด ปีที่รับวิสุงฯ
1 ดอนไชย หนองหญ้าไทร 10 หินฮาว หล่มเก่า 2478 17/1/2541
2 นิรมลวัฒนา โนนโป่งตูม 5 หล่มเก่า หล่มเก่า 10/4/2515 11/2/2552
3 ศิลาจารย์ ศิลา 6 ศิลา หล่มเก่า 2400 -
4 ศิลามงคล หินฮาว 3 หินฮาว หล่มเก่า 2280 2290
5 สีบานเย็น ปลาฝา 5 หินฮาว หล่มเก่า 2474 2/9/2553
6 อรัญวารี ห้วยหอย 13 วังบาล หล่มเก่า 2482 2/9/2553
7 ลัฎฐิวัน 2 นาเกาะ หล่มเก่า 2320 2330
8 ห้วยมัจฉาวาส ห้วยก้างปลา 3 ตาดกลอย หล่มเก่า 23/3/2555 -
9 พระธาตุภูผาชัย แก่งเสี้ยว 5 นาซำ หล่มเก่า 18/12/2555 -
10 ป่าศิลาวดี หินฮาว 3 หินฮาว หล่มเก่า 30/4/2556 -
11 ป่าหินกอง หนองใหญ่ 1 นาซำ หล่มเก่า 10/6/2556 -
12 ห้วยโป่งน้ำ ห้วยโป่งน้ำ 9 ตาดกลอย หล่มเก่า 31/10/2556
13 ป่าสถิตย์ธรรม 6 นาซำ หล่มเก่า 23/12/2557
อำเภอหนองไผ่
ที่ ชื่อวัด ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ ปีที่ตั้งวัด ปีที่รับวิสุงฯ
1 นาเฉลียง นาเฉลียง 6 นาเฉลียง หนองไผ่ 16/2/2530 -
2 วิมุตตาราม 2 หนองไผ่ หนองไผ่ 2513 2514
3 ซับชมภู ซับชมภู 8 บ้านโภชน์ หนองไผ่ 22/6/2535 31/10/2548
4 ป่าบ้านหัวโตก หัวโตก 4 นาเฉลียง หนองไผ่ 25/2/2552 -
5 ป่าสระแก้ว สระแก้ว 10 เพชรละคร หนองไผ่ 27/10/2553 -
6 ทองพัฒนาราม คลองยาง 9 หนองไผ่ หนองไผ่ 24/12/2555 -
7 ป่าเกษมสุข เกษมสุข 8 เพชรละคร หนองไผ่ 10/6/2556 -
อำเภอบึงสามพัน
ที่ ชื่อวัด ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ ปีที่ตั้งวัด ปีที่รับวิสุงฯ
1 เขาเจริญธรรม ลำพื้นทอง 9 หนองแจง บึงสามพัน 21/5/2534 15/5/2539
2 ศรีมงคล ศรีมงคล 1 ศรีมงคล บึงสามพัน 18/5/2538 23/6/2553
3 สังกิจจธรรมาวาส เตาถ่าน 10 กันจุ บึงสามพัน 24/4/2556
4 สิริจันทาวาส ร้อยไร่ 7 ซับไม้แดง บึงสามพัน 24/4/2556
5 ป่ากิตติสารวัน ซับสำราญเหนือ 9 พญาวัง บึงสามพัน 24/5/2559
อำเภอวิเชียรบุรี
ที่ ชื่อวัด ชื่อหมู่บ้าน หมูที่ ตำบล อำเภอ ปีที่ตั้งวัด ปีที่รับวิสุงฯ
1 พุเตยวนาราม พุเตย 5 พุเตย วิเชียรบุรี 23/8/2514 5/4/2517
2 วิสุทธิมัคคาราม ลำนารวย 8 สระประดู่ วิเชียรบุรี 25/2/2536 -
3 ป่าแสงทอง แสงทอง 16 บ่อรัง วิเชียรบุรี 2/5/2545 -
4 ป่าหนองบง หนองบง 19 บ่อรัง วิเชียรบุรี 30/12/2548 -
5 เขาวังเทพสถิตย์ วังตะพาบ 13 โคกปรง วิเชียรบุรี 18/4/2546 20/9/2550
6 สุวรรณคีรีวิหาร 8 ซับสมบูรณ์ วิเชียรบุรี 30/12/2548 -
7 ป่าวังเตียน วังเตียน 11 โคกปรง วิเชียรบุรี 24/7/2552 -
8 ท่ายางสามัคคีธรรม ยางโด่ 7 สระประดู่ วิเชียรบุรี 26/10/2552 -
9 ป่าด่านแก้ว ใหม่พัฒนา 11 บ่อรัง วิเชียรบุรี 31/5/2553 -
10 ป่าบ่อรัง บ่อรัง 1 บ่อรัง วิเชียรบุรี 27/2/2555 -
11 ป่าพัฒนาราม ใหม่พัฒนา 12 ภูน้ำหยด วิเชียรบุรี 27/2/2555 -
12 ป่าภูน้ำหยดปัญจคีรี ใหม่พัฒนา 12 ภูน้ำหยด วิเชียรบุรี 30/4/2556
13 ตะเคียนโพรง ตะเคียนโพรง 12 ยางสาว วิเชียรบุรี 31/10/2556
14 ป่าซับบาดาลสุวรรณโชติ ซับบาดาล 16 ยางสาว วิเชียรบุรี 24/5/2559
15 ป่าธรรมบูชา สามแยก 1 สระประดู่ วิเชียรบุรี 24/5/2559
อำเภอศรีเทพ
ที่ ชื่อวัด ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ ปีที่ตั้งวัด ปีที่รับวิสุงฯ
1 ป่าสระแก้ว นาน้ำโครม 5 ศรีเทพ ศรีเทพ 11/1/2536 8/4/2546
2 ป่าเนินมะค่า ปูนสวรรค์ 9 นาสนุ่น ศรีเทพ 30/8/2556
3 ถ้ำปูนสวรรค์ ปูนสวรรค์ 9 นาสนุ่น ศรีเทพ 31/10/2556
4 ถ้ำซับแจง เนินถาวร 8 นาสนุ่น ศรีเทพ 22/8/2557
5 ป่าศรัทธาธรรม ซับน้อย 5 หนองย่างทอย ศรีเทพ 24/5/2559