ขั้นตอนการปฎิบัติของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัดทำบัญชีรายละเอียดเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

บัญชีถือจ่ายประจำปีงบประมาณ....... งบใหญ่ (เดือนตุลาคม ....... - กันยายน ........)
      - ส่วนกลาง ในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย ณ ที่ทำการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
      - ส่วนภูมิภาค สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ดำเนินการโอนนิตยภัตไปยังส่วนจังหวัด เรียบร้อยแล้ว และดำเนินการเบิกจ่ายโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

วิธีดำเนินการ เพื่อติดต่อขอรับนิตยภัต 

พระที่มีรายชื่อในบัญชีถือจ่าย (งบใหญ่) ติดต่อขอรับนิตยภัตได้ ดังนี้
      - ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถยื่นแบบคำขอรับนิตยภัตผ่านธนาคาร พร้อมแนบสำเนาสมุดธนาคาร รับรองสำเนาถูกต้อง ได้ที่ ชั้น 3 ส่วนกิจการคณะสงฆ์ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือจัดส่งแบบคำขอรับนิตยภัตผ่านธนาคาร ได้ทางไปรษณีย์ โดย ส่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
      - ส่วนภูมิภาค สามารถติดต่อขอรับนิตยภัตได้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ที่พระสังฆาธิการ ฯ สังกัดอยู่