จำนวนพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญธรรม 9 ประโยค และพระเลขานุการ

ที่ได้รับเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตของจังหวัดเพชรบูรณ์

นิกาย

จำนวนพระ (รูป)

หมายเหตุ

มหานิกาย

540

ธรรมยุต

70

รวม

610

ข้อมูล ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2556

ที่มา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์