พิธีมอบคำสั่งเจ้าคณะจังหวัด แต่งตั้งเจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส

                                 วันจันทร์ที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕   คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยพระศรีพัชโรดม เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดพิธีมอบคำสั่งเจ้าคณะจังหวัด แต่งตั้ง           เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส  จำนวน ๒๙ รูป  ณ  ศาลาการเปรียญวัดมหาธาตุพระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
                           การนี้ นายวิโรจน์ ไผ่ย้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชบูรณ์  ปฏิบัติหน้าที่อ่านคำสั่งแต่งตั้ง และมอบหมายให้บุคลากรสนองงานคณะสงฆ์     ในครังนี้ การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-19)


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 248,354