การประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

                วันพุธ ที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องมหาธาตุ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ (อาคาร ๑) ิอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์  นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ อำนวยการและมอบหมายให้ นายชนก  มากพันธุ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ โครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗  ในการนี้ พระราชปริยัติบัณฑิต รองเจ้าคณะภาค ๔-๕ (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดสนธิกรประชาราม พระราชพัชรธรรมเมธี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ พระอารามหลวง คณะสงฆ์ ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์  วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์  หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนพลเรือน ทหาร ตำรวจ นายอำเภอ ผู้แทนนายอำเภอ อปท. จ่าจังหวัด ป้องกันจังหวัด เสมียนตราจังหวัดและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และนางสาวอัจฉรา ปั้นมูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อดำเนินโครงการฯ (ระหว่างวันที่ ๑๔ กรกฎาคม - ๓ สิงหาคม ๒๕๖๗) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ (เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของรัฐ ภาคีเครือข่ายภาคเอกชน และประชาชนได้มีโอกาสร่วมแสดงความจงรักภักดีและถวายพระราชกุศล รวมถึงได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมในพระพุทธศาสนา  และสามารถนำมาใช้เป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน อันจะนำไปสู่การอยู่ในสังคมร่วมกันอย่างสันติสุข และยั่งยืน)


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 230,991