การประชุมโครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานปริยัตินิเทศก์หนเหนือ ภาค ๔ (นครสวรรค์ พิจิตร กำแพงเพชร เพชรบูรณ์)

                 วันศุกร์ ที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗  นางสาวอัจฉรา ปั้นมูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้นายชยพล สีงาม นักวิชาการศาสนาปฏิบัติ เข้าร่วมการประชุมโครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานปริยัตินิเทศก์หนเหนือ ภาค ๔ (นครสวรรค์ พิจิตร กำแพงเพชร เพชรบูรณ์) โดยมีพระราชเขมากร ประธานศูนย์ปริยัติเทศก์หนเหนือ ประธานในพิธี ณ วัดสังฆานุภาพ อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 231,052