วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทาน แด่พระภิกษุสามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทาน แด่พระภิกษุสามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
         วันอาทิตย์ที่ ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕   จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดพิธีถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุสามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑ ครังหลัง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  จำนวน ๗๐๖  รูป   โดยได้รับความเมตตาจากพระครูโสภณวัชรคุณ เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์(ธ)  เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายวิโรจนื  ไผ่ย้อย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยข้าราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธี
       การนี้ การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-๑๙) อย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 31,670