ผู้บริหาร

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

นางสาวอัจฉรา  ปั้นมูล
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์

 

นายธนพัฒน์  สุนประโคน
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ

 

นายสมชาติ สะดา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางบุญเสริม  ศรีทับทิม
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวญาณิศา  หมู่พรหมมา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวขวัญเรือน อบเชย
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายชยพล สีงาม
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
  นางสาวณิชกานต์ ห้าวหาญ
   นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

               

           นางสาวเรณู  เงาะหวาน
           เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
           
          
         
                
                   

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 248,240