ผู้บริหาร

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

 

นายวิโรจน์  ไผ่ย้อย
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์

 

นายธนพัฒน์  สุนประโคน
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ

 

นายคมสันต์  อิงชัยภูมิ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางบุญเสริม  ศรีทับทิม
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวญาณิศา  หมู่พรหมมา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายสมชาติ  สะดา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางเครือวัลย์  ทองบุ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวขวัญเรือน  อบเชย
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
                
               นางสาวเรณู  เงาะหวาน
              เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
   

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 45,814