การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

                                      วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕  เวลา ๑๓.๓๐ น.  คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับตรวจเยี่ยมฯ จากคณะกรรมการส่วนกลาง ในวันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕   โดยพระสุธีวชิราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมด้วยพระครูโสภณวัชรคุณ เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (ธ) เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล พระสังฆาธิการ ในพื้นที่อำเภอหนองไผ่  นายอำนาจ แย้มศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และกรรมการเข้าร่วม ณ วัดบ้านโภชน์ ตำบลบ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์    ซึ่งการดำเนินการประชุมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 40,870