ประชุมเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล5 จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2567

               วันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. นางสาวอัจฉรา ปั้นมูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล5 จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2567 ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ ผู้นำชุมชน พุทธศาสนิกชน โดยมีพระครูสิริพัชโรภาส รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายพรพงษ์ ไหมแพง นายอำเภอบึงสามพัน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ วัดหนองแจง ตำบลหนองแจง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 248,240